Správne konanie – výrub drevín – Ratko Radovanovic

Obec Dvorníky ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a ako správny orgán podľa § 64 ods. 1 písm. e, a podľa § 69 písm. a),d),e) zákona č.543/202 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OP a K“), v súlade § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) a § 82 ods. 7 zákona o OP a K na základe žiadosti Ratka Radovanovica, Dvorníky 578, 920 56 Dvorníky, podanej správnemu orgánu dňa 24.10.2022 oznamuje
začatie správneho konania č. 881/2022 – PH vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 542/2002 Z. z. o OP a K. Žiadosť sa týka 1 ks dreviny druhu lipa, rastúca v zastavanom území obce na pozemku reg. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie, parcelné číslo 1818/269 v k. ú. Dvorníky, vo vlastníctve žiadateľa.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania – Ratko Radovanovic (.pdf)