Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová

Mesto Sereď zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti. Adresát písomnosti: Nikoleta Šubertová, trvale bytom: Dvorníky, 920 56 Dvorníky.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Jozefína Volková, Milan Hanzel, Mária Fabiánová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Jozefína Volková, 920 56 Dvorníky, Milan Hanzel, 920 56 Dvorníky, Mária Fabiánová, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 22. 11. 2022 do 09. 12. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Jozefína Volková, Milan Hanzel, Mária Fabiánová (.pdf)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. polrok 2023

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023.

Výkon kontrolnej činnosť na 1. polrok 2023

  • Kontrola nápravy zistených nedostatkov z predchádzajúcich kontrol.
  • Kontrola uznesení zo zasadaní obecného zastupiteľstva za rok 2022.
  • Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022.
  • Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu za rok 2022.
  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023.

Ostatné kontroly v 1. polroku 2023:

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch .

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce v 1. polroku 2023:

  1. Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
  2. Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. polrok 2023 (.pdf)

 

Farské oznamy od 21. do 27. novembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 21. do 27. novembra 2022.

Čítať ďalej