Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dvorníky na 2. polrok 2019

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.

Výkon kontrólnej činnosti:

 • Kontrola pokladne a pokladničných dokladov za 1.polrok 2019 a kontrola dodržiavania zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite na Obecnom úrade v Dvorníkoch.
 • Kontrola pokladne a pokladničných dokladov za 1.polrok 2019 a kontrola dodržiavania zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v ZŠ s MŠ v Dvorníkoch.
 • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Dvorníky na roky 2020,2021,2022.
 • Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2020.
 • Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach OZ.

Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, , zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle platných interných smerníc.

Ostatné kontroly v 2. polroku 2019:

 • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch.
 • Kontroly z vlastného podnetu , na základe poznatkov , ktoré nastali pri výkone kontrolnej činnosti.
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie 01. 07. 2019 – 31. 12. 2019

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce v 2. polroku 2019:

 • Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a účasť na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom .
 • Spolupráca pri vypracovávaní interných smerníc.
 • Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce vzhľadom k častým zmenám v legislatíve.

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky ako aj od čiastkového úväzku hodín určených na výkon kontroly obce.

Vypracovala : Ľubica Blašková, hlavná kontrolórka obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti zverejnený na úradnej tabuli obce: 21. 05. 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti bude predložený OZ na schválenie:

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkldám Obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky tento Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018:

Tematické kontroly

 1. Kontrola odmeňovania pedagogických zamestnancov v roku 2017– dodržiavanie zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení zmien a doplnkov.
 1. Kontrola hospodárenia s potravinami v ŠJ ZŠ Dvorniky v roku 2017, materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, Vyhlášky č. 330/2009Z.z. o zariadení školského stravovania, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 2. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1. 2018 – 30.06.2018 ( Obecný úrad )

Pravidelné kontroly

 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2018 – 30.06.2018
 2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2018 – 30.6.2018

Ostatné kontroly

 1. Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra

 1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2017.
 2. Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2018.