Oznámenie Spoločného obecného úradu v súvislosti s Opatrovateľskou činnosťou v obci Dvorníky za rok 2017

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove oznamuje, že v súvislosti s Opatrovateľskou činnosťou v obci Dvorníky za rok 2017:

  • mzdové náklady na opatrovateľskú službu za rok 2017 sú 5716,22€
  • ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu poskytnutej OS sú 4,01€
  • priemerne bolo poskytnutých 96,23 hodín OS za mesiac.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Herceg

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Vladimír Herceg, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Herceg

Verejná vyhláška o oznámení uloženia písomnosti – Tomáš Bojnanský

Daňový úrad Trnava, kontaktné miesto Hlohovec oznamuje uloženie písomnosti – Tomáš Bojnanský.

Verejná vyhláška o uložení písomnosti – Tomáš Bojnanský

 

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Boroš

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Michal Boroš, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Boroš

Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Macek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Ivan Macek, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Macek

Oznámenie o uložení písomnosti – Stanislav Kosař

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Stanislav Kosař, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Stanislav Kosař

Verejná vyhláška – nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a mieste príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov na základe žiadosti, ktorú podal UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2/134, Bratislava – nariaďuje – konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. v katastrálnom území Dvorníky, lokalita pod Ráblom.
Plné znenie vyhlášky:

thumbnail of Verejná vyhláška – pozemkov.úpravy

Stavebné povolenie – verejný vodovod Dvorníky – časť Posádka

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydáva stavebníkovi: Obec Dvorníky, zastúpená starostom obce Mgr. Ľubošom Gubáňom, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa §26 ods. 1 vodného zákona a podľa§ 66 stavebného zákona: Verejný vodovod Dvorníky – časť Posádka, na pozemkoch parc. číslo 18/1, 117/5, 41, 22/1, registra „C“, parc. číslo 14, 42 registra „E“, v katastrálnom území Posádka.

thumbnail of Verejná vyhláška -vodovod Posádka

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Mičátková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Katarína Mičátková, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Mičátková

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Mičátková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Katarína Mičátková, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Mičátková