Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 05.10.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 05.10.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacom programe v šk. r. 2017/2018.
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k následnej fin. kontrole v jedálni ZŠ s MŠ za roky 2015, 2016, 2017.
 6. Rôzne
 7. Pripomienky a návrhy poslancov
 8. Návrh uznesenia
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 05.10.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.09.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Úpravy rozpočtu.
 5. Rôzne
 6. Pripomienky a návrhy poslancov
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.09.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 01.08.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.08.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Realizácia projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Dvorníky“.
 5. Realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia stavby hasičskej zbrojice“.
 6. Návrh na úpravu rozpočtu.
 7. Rôzne
 8. Pripomienky a návrhy poslancov
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 01.08.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 27.06.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.06.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Predloženie záverečného účtu, výročnej správy, správy audítora a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016.
 5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
 6. Rôzne
 7. Pripomienky a návrhy poslancov
 8. Návrh uznesenia
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 04.05.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 04.05.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Vyhodnotenie rozpočtu za I. štvrťrok 2017.
 5. VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov.
 6. Informácia k príprave osláv výročia obce.
 7. Rôzne
 8. Pripomienky a návrhy poslancov
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.05.2017 (.pdf)