Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Cirek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Milan Cirek, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Cirek (.pdf)

Návrh VZN 3/2019 o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody

Obec Dvorníky vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písmeno c) a § 6 ods. 1zákona č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizácii v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Dvorníky.

Dňom vyvesenia tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky-kontakt: Martina Podkopčanová, Iveta Polievková,martina.podkopcanova@dvorniky.sk , iveta.polievkova@dvorniky.sk
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Návrh VZN 3/2019 (.docx)

Príloha č . 1 – ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE NA VEREJNÝ VODOVOD (.docx)
Príloha č. 2 – Zmluva -VODA pre FO Dvorníky (.docx)
Príloha č. 3 – Zmluva -VODA pre PO Dvorníky (.docx)
Príloha č. 4 – Karta vodomeru (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Helena Novotná

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Helena Novotná, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Helena Novotná (.pdf)

Farské oznamy od 2. do 8. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 2. do 8. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

02.09.

  Bojničky
18:00
† manžel Jozef Moravec a rodičia
Ut

03.09.

 Svätého Gregora Veľkého, pápeža Dvorníky
18:00
† starí rodičia Šípkovskí, rehoľné sestry a brat Ján
St

04.09.

  Zemianske Sady
18:00
† manžel a otec Teofil Kušnír
Št

05.09.

  Bojničky
18:00
† manžel Vladimír Lenghart, r.z.o.s.
Pi

06.09.


Dvorníky
18:00
ku cti najsvätejšieho srdca Ježišovho
So

07.09.

Svätých Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza  Dvorníky
18:00
† rodičia Tomáš a Terézia Kohýloví
Ne

08.09.

23. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel a r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† manžel a † rodina Dlhošová a Činčurová
Šalgočka
09:00
† Vít a Emília Bosí a † rodina
Dvorníky
10:30
† manžel a svokrovci
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Teofil a Mária Rybaničoví, otec Michal a starí rodičia
  • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky piatok 06.09.
  • STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Bojničky pondelok 02.09. o 18:30 v kostole a Dvorníky 03.09. o 18:30 v kostole.
  • BOJNIČKY: dnes po sv. omši zbierka na financovanie sanačných prác v našom chráme. Úprimné Pán Boh odmeň za vaše dary. Zároveň chceme vyjadriť veľký obdiv a vďaku za všetku vykonanú prácu.
  • VZÍVANIE SV. DUCHA: pri sv. omšiach na budúcu nedeľu budeme prosiť o dary Sv. Ducha pre nastávajúci školský a akademický rok.
  • SV. OMŠA PRE RODINY S DEŤMI: na začiatku školského a akademického roka pozývame deti a študentov na sv. omšu na budúcu nedeľu o 10:30 do Dvorníkov, pri ktorej budeme prosiť o Dary Sv. Ducha v novom školskom roku.