Farské oznamy od 30. septembra do 6. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 30. septembra do 6. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

30.09.

 Svätého Hieronyma Bojničky
18:00
† Margita a Emil Farkašoví, s.r.z.o.s.
Ut

01.10.

 Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša Dvorníky
18:00
prosba o Božiu pomoc pre rodinu
St

02.10.

 Svätých anjelov strážcov Zemianske Sady
18:00
† kmotor Jozef Čapkovič
Št

03.10.

  Bojničky
18:00
† Peter Mikulinec a r.z.o.s.
Pi

04.10.

 Svätého Františka Assiského
Dvorníky
18:00
k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So

05.10.

Dvorníky
18:00
† Lucia
Ne

06.10.

27. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Lopatoví, brat Jozef
Bojničky
08:45
† manžel Jozef a r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† manžel, otec Jozef a rodičia
Dvorníky
10:30
† rodičia Jozef a Helena Uhričoví
Zemianske Sady
10:30
        za dobrodincov chrámu        HODOVÁ SLÁVNOSŤ
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky piatok 04.10.
 • SPOLOČNÁ MODLITBA SV: RUŽENCA: pred sv. omšami 30 minút pozývam  na spoločnú modlitbu posvätného ruženca s nami kňazmi..
 • DVD BIRMOVKA: prosíme tých, ktorí si objednali DVD a foto, aby si vyzdvihli v sakristii. Cena 10,- euro.
 • FATIMSKÁ SOBOTA: pozývam na slávenie fatimskej soboty na budúcu sobotu 05.10. do Serede – diecézneho centra fatimských večeradiel. Je možnosť ísť spoločnou dopravou mikrobusom ( 28 miest ). Program 09:00 modlitba fatimského večeradla, 10:00 sv. omša a po nej návrat domov. Táto iniciatíva je v rámci modlitbovej reťaze za duchovnú obnovu našej farnosti. Za tento úmysel sa spoločne modlíme počas farských večeradiel pred večernými sv. omšami v sobotu vo farskom chráme a aj takýmto spôsobom chceme zintenzívniť naše modlitby za živú vieru pre nás farníkov a spoločne ako farské spoločenstvo priniesť obetu putovania a spoločnej modlitby. Kto by mal záujem môže sa osobne prihlásiť u pána farára alebo na tel.: 0911 417300.
 • FARSKÉ MISIE: 12.10. – 20.10.: dávame do pozornosti tento milostivý čas, ktorý sa približuje. Na budúcu nedeľu bude k dispozícii v našich chrámoch kompletný program sv. omší, katechéz a misijných aktivít, ktoré si pre nás pripravili otcovia kapucíni. Zahrňme do svojich osobných úmyslom ešte intenzívnejšie naše blížiace sa misie vo farnosti, aby priniesli hojnosť plodov pre naše životy. Už teraz si skúsme vo svojom čase vyhradiť miesto na túto bohatú Božiu ponuku.

Oznámenie o uložení písomnosti – Mária Fabianová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Mária Fabianová, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Mária Fabianová (.pdf)

VZN 3/2019 o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce Dvorníky

Obec Dvorníky vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce Dvorníky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písmeno c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizácii v znení neskorších predpisov pre územie obce Dvorníky.

VZN 3/2019 o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce Dvorníky (.pdf)

Vyhodnotenie Výstavy ovocia, zeleniny a húb 2019

V dňoch 21.  a 22. septembra 2019 sa v Kultúrnom dome v Dvorníkoch uskutočnil 15. Ročník „Výstavy ovocia a zeleniny“ a 6. Ročník „Výstavy húb“, ktorú pravidelne od svojho založenia pripravuje ZO JDS Dvorníky. Tohtoročná výstava bola doplnená krojmi z rôznych regiónov. Na výstave bolo 185 exponátov a prezrelo si ich 348 občanov. Súčasťou výstavy je anketa o najkrajšie jablko výstavy a najzaujímavejší exponát výstavy.

Najkrajšie jablko ročníka 2019:

 1. Marián Murárik
 2. Paulína Magulová
 3. Vít Majka

Najzaujímavejší exponát ročníka 2019:

 1. Miroslava Kirschnerová
 2. Erika Pisarčíková
 3. Tatiana Vargová

Ďakujeme všetkým ktorí priniesli exponáty na výstavu a tiež všetkým, čo výstavu navštívili.

Video: Výstava ovocia, zeleniny a húb 2019

Pozrite si video z 15. ročníka Výstavy ovocia a zeleniny a 6. ročníka Výstavy húb, ktorá sa konala v dňoch 21. a 22. septembra 2019 v priestoroch Kultúrneho domu Dvorníky. Členovia JDS Dvorníky Marta Hrotková a Juraj Bojnanský predstavujú zaujímavosti a exponáty tohtoročnej výstavy.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 18.09.2019

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18.09.2019. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ v Dvorníkoch v školskom roku 2018/2019.
 5. Výročná správa 2018.
 6. Správa nezávislého audítora k IÚZ a KÚZ 2018.
 7. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Dvorníky k 30. 06. 2019.
 8. Rozpočtové opatrenia.
 9. Návrh odpisu pohľadávky za JZ.
 10. Návrh VZN obce Dvorníky č. 3/2019 o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce Dvorníky.
 11. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 26. 2019 do 18. 09. 2019.
 12. Rôzne.
 13. Pripomienky a návrhy poslancov.
 14. Návrh uznesenia.
 15. Záver.

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 18.09.2019 (.pdf)

Farské oznamy od 23. do 29. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

23.09.

Svätého Pia z Pietrelčiny Bojničky
18:00
† rodičia Pokorní a celá † rodina
Ut

24.09.

Dvorníky
18:00
† rodina Štefana Šípkovského
St

25.09.

  Zemianske Sady
18:00
poďakovanie za 80 rokov manžela a prosba o požehnanie pre celú rodinu
Št

26.09.

  Bojničky
18:00
† rodičia Lorincoví
Pi

27.09.

Svätého Vincenta de Paul
Dvorníky
18:00
† manžel Michal Mesároš a synovia
So

28.09.

Dvorníky
18:00
† rodičia Nevidaloví, s.r.z.o.s.
Ne

29.09.

26. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel Ján Matušniak a r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† manžel Vladimír Danek
Šalgočka
09:00
† manžel Stanislav, syn Jozef,  rodičia a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† Pius Trnka
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Viliam a Karolína Bernáthoví, s.r.z.o.s.
 • FARSKÁ PÚŤ MARIANKA: sobota 28.09. 2019, odchod autobusu 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Program: Krížová cesta, sv. omša v Bazilike, modlitba ruženca pri Lurdskej jaskyni. Predpokladaný príchod o 14:00. Opäť Vás srdečne pozývam, aby sme takto spoločne išli prosiť o milosť živej viery pre farnosť a požehnanie pre farské misie, ktorých čas sa blíži.
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DEŤMI: na budúcu nedeľu 29.09.2019 o 10:30 do Dvorníkov.
 • VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY: v mene organizátorov srdečne pozývam v túto nedeľu do KD Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Dušan Pavlík, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík (.pdf)

Výstava ovocia a zeleniny 2019

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Milan Hanzel, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel (.pdf)