Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2020

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.

Výkon kontrólnej činnosti:

 • Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok, tovarov, služieb, faktúr za tovary a služby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za obdobie od 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019
 • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Dvorníky na roky 2021,2022,2023.
 • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021.
 • Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach OZ.

Ostatné kontroly v 2. polroku 2020:

 • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch.
 • Kontroly z vlastného podnetu , na základe poznatkov , ktoré nastali pri výkone kontrolnej činnosti.
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie 01. 01. 2020 – 30. 06. 2020.

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce v 2. polroku 2020:

 • Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a účasť na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom .
 • Spolupráca pri vypracovávaní interných smerníc.
 • Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce vzhľadom k častým zmenám v legislatíve.

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – T – COM

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Farské oznamy od 8. do 14. júna 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 8. do 14. júna 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
08.06.
Bojničky
18:00
† František Pavelka a zať Drahomír
Ut
09.06.
Dvorníky
18:00
† Ján Mazúr a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
St

10.06.

Zemianske Sady
18:00Bojničky
18:00
† rodičia Michal a Sidónia Joštoví a švagor Ján

 

za farníkov ( osoby nad 65 rokov )

Št

11.06.

PRIKÁZANÝ SVIATOK Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Šalgočka
17:00Zemianske Sady
18:00

 

Bojničky
17:00

 

Dvorníky
18:00

† rodičia Majkoví, Tóthoví a starí rodičia

 

† manžel Jozef Šárik, rodičia a súrodenci

 

† rodičia Bahelkoví

 

† sestra Mária a rodičia Mikulkoví

Pi
12.06.
Dvorníky
18:00
† Emília Nosická
So
13.06.
Svätého Antona Paduánskeho Dvorníky
18:00
† Jaroslav Polák, súrodenci a r.z.o.s.
Ne

14.06.

11. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu ( park pri KD )
Šalgočka
09:00
† kmotra Emília Sedláčková
Dvorníky
10:30
† Ján Hanzel
Zemianske Sady
10:30
† syn Bohuš Tkáč
 • V kostoloch je zrušená povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi, ktorú nahradí šachovnicové sedenie. Keďže však stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zostáva dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.
  • vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
  • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
 • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: Zemianske Sady streda o 18:35 a Dvorníky piatok o 18:35 v kostole. Vopred ďakujem.