Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch podľa § 4 ods.1 a ods. 3 a) a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č.1 k VZN  č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky.

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky (.pdf)

Dodržiavanie nariadení ÚVZ SR

Z dôvodu zabránenie a predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 na území SR upozorňujeme, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Po vstupe na územie SR sú osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR. V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení ÚVZ SR hrozí osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1659,– € v rozkaznom konaní a do 1000,– € v blokovom konaní.

Zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – Škoda 1203

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle § 9a ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom  

a) Predmet:

 • odpredaj motorového vozidlo ŠKODA 1203
 • EČ: HC645BN,
 • VIN: U51203SAW0KB0599

b) Spôsob: v zmysle § 9a, odst. 1, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení  neskorších predpisov.

c) Podmienky predaja:

 • minimálna predajná cena vozidla bola stanovená vo výške 500,00 €,
 • vozidlo sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu
 • záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:
 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu
 2. presné vymedzenie motorového vozidla, ktoré je predmetom predaja
 3. čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou Dvorníky usporiadané finančné vzťahy (zaplatenie DzN a poplatkov)
 4. vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu

d) Doručovanie ponúk:

 • Lehota na dourčovanie cenových ponúk je do 10. 07. 2020 na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.
 • Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 13. 07. 2020.
 • V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky.
 • Bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky.
 • Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Zámer – odpredaj vozidla Škoda 1203 (.pdf)

Zber plastov – 26.06.2020

Obec Dvorníky oznamuje, že zajtra 26. 6. 2020 sa v našej obci uskutoční zber plastov. Vrecia s plastovými fľašami treba vyložiť na ulicu.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Peter Pagáč, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 211297875 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Kristína Šamanová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Kristína Šamanová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Sociálna poisťovňa

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Kristína Šamanová (.pdf)

Zoznam neplatičov za rok 2019

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

491,50 eur Poplatok za odpady=491,50

(Rok 2012-2019)

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 eur Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

(2003-2019)

Gažová Alena/ Dvorníky 871,82 Poplatok za odpady= 762,69 daň z nehnuteľností= 109,13

(2005-2019)

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 eur Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

(2007-2010)

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 650,04 eur Poplatok za odpady= 576,80

Daň z nehnuteľností=73,24

(1999-2019)

Joštová Irena Dvorníky 251,70 eur Poplatok za odpad= 132,09

Daň z nehnuteľností=119,61

(1999-2007)

Kaduc Vít Dvorníky 308,43 eur Daň z nehnuteľností= 308,43

(2013-2015)

Polakovič Jozef Dvorníky 294 509,88 Poplatok za odpad= 387,10

Daň z nehnuteľností= 122,78

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 eur Poplatok za odpad = 309,74 (2008-2013)
Šamanová Renáta Dvorníky 168,00 eur Poplatok za odpady =168,00

(2011-2012)

Šandor Rudolf Dvorníky 292 991,69 Poplatok za odpad= 699,85

Daň z nehnuteľností= 291,84

(1999-2019)

Zlatohlávková Janka Dvorníky 125 247,09 Poplatok za odpad= 234,09

Daň z nehnuteľností= 13,00