Farské oznamy od 23. do 29. novembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. novembra 2020.

Čítať ďalej

Rozpočet obce na roky 2021, 2022 a 2023 – návrh

Obec Dvorníky zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023. Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce: 20.11.2020. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu do: 30.11.2020. Pripomienky je potrebné zasielať písomne, mailom, alebo do zápisnice na Obecnom úrade. V pripomienke je potrebné uviesť kto pripomienkuje, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh rozpočtu obce Dvorníky – časť Príjmy 2021 – 2023 (.pdf)
Návrh rozpočtu obce Dvorníky – časť  Výdavky 2021 – 2023 (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – T-com

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Farské oznamy od 16. do 22. novembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 16. do 22. novembra 2020.

Čítať ďalej

Verejná vyhláška – vyhlásenie hrádku za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad SR“), podľa § 9 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) miestne príslušný správny orgán a podľa § 10 ods. 2 písm. e) pamiatkového zákona vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, oznamuje
v zmysle § 18 ods. 3 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej iba „správny poriadok“) začatie správneho konania
vo veci vyhlásenia hrádku, v obci Dvorníky, okres Hlohovec, k. ú. Posádka, nachádzajúcom sa na parcelách reg. KN C 22/1, 23/1, 99/4, 100/1, reg. KN E 100/3, 99/101, 100/1, za národnú kultúrnu pamiatku.

Účastníci konania (§ 14 správneho poriadku) môžu svoje pripomienky a návrhy uplatniť písomne na adresu Pamiatkového úradu SR. Do podkladu pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Dvorníkoch a na Pamiatkovom úrade SR.

Verejná vyhláška – začatie správneho konania vo veci vyhlásenia hrádku v obci Dvorníky, časť Posádka, za národnú kultúrnu pamiatku – úplné znenie (.pdf)

 

Úradné hodiny obecného úradu – 16.11.2020

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že v pondelok 16. novembra 2020 bude obecný úrad zatvorený. V súrnych prípadoch volajte na t. č. 0905/251 800.

Oznámenie o uložení písomnosti – Mgr. Jozef Blaško

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Mgr. Jozef Blaško, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – VšZP

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je do 11.12.2020 na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Mgr. Jozef Vaško (.pdf)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.

Výkon kontrolnej činnosť na I. polrok 2021

  • Kontrola výberu a použitie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na činnosť školského klubu detí v základnej škole v zmysle schváleného VZN.
    Kontrolovaný subjekt: Základná škola a Materská škola.
  • Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020.
  • Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu za rok 2020.

Ostatné kontroly v I. polroku 2021:

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch
  • Kontroly z vlastného podnetu , na základe poznatkov , ktoré nastali pri výkone kontrolnej činnosti.

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce v I. polroku 2021:

  1. Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
  2. Spolupráca pri vypracovávaní interných smerníc.
  3. Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce.

Celkový počet kontrol a ich časový harmonogram je závislý od objemu kontrolovanej problematiky ako aj od čiastkového úväzku hodín určených na výkon kontroly obce.

Farské oznamy od 9. do 15. novembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 9. do 15. novembra 2020.

Čítať ďalej

Oznámenie o uložení písomnosti – Iveta Cepková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Iveta Cepková, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Dôvera

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Iveta Cepková (.pdf)