Zrušenie veterinárnych opatrení pri výskyte vtáčej chrípky – 31.01.2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava príslušná podľa §8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zrušuje veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydané pod č. sp. 153/2021-500 dňa 30.12.2021 RVPS Trnava v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy v drobnochove hydiny p. Františka Hromeka, Mladý háj 3, 920 01 Hlohovec.

Odôvodnenie: Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat v ohnisku, ochrannom pásme a pásme dohľadu boli splnené v predpísanom časovom období sledovania u drobnochovateľov hydiny a vtáctva a nebol zaznamenaný ďalší výskyt Aviárnej influenzy.

Zrušenie veterinárnych opatrení – 31.01.2022 – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Anton Pavlík, Pavel Knaloš, Dušan Repiský

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Anton Pavlík, 920 56 Dvorníky, Pavel Knaloš, 920 56 Dvorníky, Dušan Repiský, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 04. 02. 2022 do 22. 02. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Anton Pavlík, Pavel Knaloš, Dušan Repiský (.pdf)