Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 22.06.2022

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční 22.06.2022 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Dvorníky na volebné obdobie 2022 – 2026 podľa §11 ods. 4 písm. i) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 6. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva Dvorníky na volebné obdobie 2022 – 2026 podľa § 11 odst. 3, písm. d) Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 166 odst. 3 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 7. Rozpočtové opatrenia 13, 14/2022.
 8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021.
 9. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021.
 10. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie 10. 05. 2022 – 22. 06. 2022.
 11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2022.
 12. Schválenie odpredaja majetku obce parcela č.545/10 ostatná plocha o výmere 76 m².
 13. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 545/4.
 14. Zmluva o nájme siete obecného rozhlasu a kamerového systému pre f. NETcon Europe, s. r. o., Trnava.
 15. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN obce Dvorníky č. 3/1992 na ochranu životného prostredia, ochranu podnikania, ochranu obecného majetku a majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Obce Dvorníky a časti Posádka.
 16. Prerokovanie Zásad rozpočtového hospodárenia obce Dvorníky.
 17. Schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2022/2023.
 18. Rôzne.
 19. Pripomienky a návrhy poslancov.
 20. Návrh uznesenia.
 21. Záver.

Materiály k Zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod č. 5: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Dvorníky na volebné obdobie 2022 – 2026 (.docx)
Bod č. 6: Určenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ Dvorníky na volebné obdobie 2022 – 2026 (.docx)
Bod č. 7: Rozpočtové opatrenie obce Dvorníky č. 13/2022, 14/2022 (.doc), Príloha RO 13/2022 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 13/2022 – Výdavky (.pdf), Príloha RO 14/2022 – Príjmy (.pdf)
Bod č. 8: Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu za rok 2021 (.pdf)
Bod č. 9: Návrh Záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021 (.pdf), Hodnotenie programového rozpočtu obce Dvorníky za rok 2021 (.pdf)
Bod č. 10: Správa hlavnej kontrolórky obce Dvorník o kontrolnej činnosti od 10.05.2022 do 22.06.2022 (.pdf)
Bod č. 11: Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce – 2. polrok 2022 (.pdf)
Bod č. 12: Žiadosť o odpredaj parcely č. 545/10 (.pdf), Žiadosť o odpredaj parcely 545/10 – návrh na uznesenie (.docx)
Bod č. 13: Žiadosť o odkúpenie pozemku 545/4 (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku 545/4 – návrh na uznesenie (.docx)
Bod č. 14: Oprava zmluvy (.pdf), Oprava Zmluvy optika Dvorníky (.doc)
Bod č. 15: VZN č. 3/1992 (.pdf), Protest prokurátora (.pdf), Protokol o vykonaní previerky (.pdf), Zápisnica o prerokovaní obsahu protokolu o vykonaní previerky (.pdf), Prerokovanie protestu prokurátora – návrh na uznesenie (.docx), Prerokovanie protestu prokurátora – návrh na uznesenie 2 (.docx)
Bod č. 16: Zásady rozpočtového hospodárenia obce Dvorníky (.docx),
Bod č. 17: Návrh na schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2022/2023 (.docx), Schválnenie počtu žiakov a tried – návrh uznesenia (.pdf), Žiadosť o schválenie návrhu počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky (.pdf)
Bod č. 18: Žiadosť o predaj pozemku – M. Bohovič (.pdf)