Verejná vyhláška – oznámenie o uložení písomnosti – Nikoleta Šubertová

Mesto Sereď zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti.

Adresát písomnosti: Nikoleta Šubertová, nar. 29.08.1989, trvale bytom: Dvorníky, 920 56 Dvorníky

Písomnosť č. 23874/76/2022 je uložená na Mestskom úrade v Seredi.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Repiský

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Dušan Repiský, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 08. 09. 2022 do 25. 09. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Repiský (.pdf)