Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Kosík, Helena Novotná

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Michal Kosík, 920 56 Dvorníky, Helena Novotná, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 06. 09. 2022 do 23. 09. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Kosík, Helena Novotná (.pdf)

 

Schválenie vykonania projektu JPÚ, lokalita Pod Ráblom

Obec Dvorníky zverejňuje Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru ako vecne a miestne príslušného orgánu štátnej správy o schválení vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom.

Schválenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav, lokalita Pod Ráblom (.pdf)
Schválenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav, lokalita Pod Ráblom – príloha (.pdf)

Farské oznamy od 5. do 11. septembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. septembra 2022.

Čítať ďalej