Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 06.06.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 06. júna 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 07. 03. 2023 do 06. 06. 2023.
 6. Schválenie počtu žiakov a počtu tried.
 7. Rozšírenie kapacity ZŠ Dvorníky formou prístavby
 8. Stanovisko k Záverečnému účtu obce Dvorníky.
 9. Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2022.
 10. Konsolidovaná výročná správa k 31. 12. 2022
 11. Rozpočtové opatrenia 7, 8, 9, 10, 11/2023.
 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2023.
 13. Schválenie prenájom priestorov zubnej ambulancie v Dvorníkoch.
 14. Schválenie predaja obecného pozemku parc. č. 1818/133 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – R. Bojnanský.
 15. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 545/4 a 538/1 – R. Bihariová – nový návrh.
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Kováčiková.
 17. Rôzne.
 18. Pripomienky a návrhy poslancov.
 19. Návrh uznesenia.
 20. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 07. 03. 2023 do 06. 06. 2023 (.pdf)
Bod 06:
Žiadosť o schválenie návrhu na počet tried a oddelení v ZŠ s MŠ Dvorníky (.pdf)
Bod 07:
Rozšírenie kapacity žiakov v budove ZŠ (.doc)
Bod 08:
Stanovisko Hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Dvorníky (.pdf)
Bod 09:
Záverečný účet 2022 (.doc), Hodnotenie programového rozpočtu 2022 (.doc)
Bod 10:
Konsolidovaná výročná správa 2022 (.doc)
Bod 11:
 RO 7/2023 (.doc), RO 8/2023 (.doc), RO 9/2023 (.doc), Príloha RO 9/2023 (.pdf), RO 10/2023 (.doc), RO 11/2023 (.doc)
Bod 12: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2023 (.pdf)
Bod 13: Prenájom priestorov zubnej ambulancie (.docx)
Bod 14: Schválenie predaja nehnuteľnosti – Bojnanský (.docx),
Bod 15:
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Bihariová (.docx), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bihariová (.pdf)
Bod 16: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Kováčiková (.docx), Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Kováčiková (.pdf)
Bod 17: Lekáreň Dvorníky – ukončenie činnosti (.pdf), Žiadosť o záväzné stanovisko obce (.pdf)

 

Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Macek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Ivan Macek, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: od JUDr. Viera Kučerová, súdny exekútor, Exekútorský úrad Holíč, Ulica A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíč

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 30. 05. 2023 do 13. 06. 2023).

Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Macek (.pdf)