Oznámenie o uložení písomnosti – Martin Šandor, Ivan Macek, Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Martin Šandor, 920 56 Dvorníky, Ivan Macek, 920 56 Dvorníky, Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 31. 08. 2023 do 17. 09. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Martin Šandor, Ivan Macek, Filip Masaryk (.pdf)acek-Masaryk

Vatra SNP 2023 v Dvorníkoch

Stránkové hodiny Obecného úradu Dvorníky – 28.08.2023

Obecný úrad oznamuje, že dňa 28.8.2023 (pondelok) bude Obecný úrad v Dvorníkoch zatvorený. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo: 0905 251 800.

Stránkové hodiny Spoločného obecného úradu Leopoldov – 23.08.2023

Spoločný obecný úrad Leopoldov oznamuje občanom, že v stredu 23. augusta 2023 budú stránkové hodiny skrátené nasledovne: 8.00 – 11.30, 12.30 – 15.30 hod.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.08.2023

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.08.2023. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke k 31. 12. 2022.
 6. Monitorovacia správa k 30. 06. 2023.
 7. Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a žiaka v školskom zariadení.
 8. Rozpočtové opatrenia č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/2023
 9. Schválenie zámeru na prenájom priestorov lekárne v Dvorníkoch.
 10. Schválenie zámeru na predaj pozemku parc. č. 1818/133 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – R. Bojnanský.
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 535/29 a 535/30 – P. Polaček a manž.
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 537/102 – M. Nosický.
 13. Prisediaci pre Okresný súd Trnava.
 14. Rôzne.
 15. Pripomienky a návrhy poslancov.
 16. Návrh uznesenia.
 17. Záver.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.08.2023 (.pdf)

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – rodina Kozáková

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 18.08.2023 trvalý pobyt občana:

 • Jozef Kozák, narodený 11.03.1993
 • Jozef Kozák, narodený 13.09.1965
 • Simon Kozák, narodený 04.08.2004
 • Mgr. Darina Kozáková, narodená 10.02.1966

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – rodina Kozáková (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Martin Šandor, Peter Vetrík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Martin Šandor, 920 56 Dvorníky, Peter Vetrík, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 19. 08. 2023 do 05. 09. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Martin Šandor, Peter Vetrík (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Pastorek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Filip Pastorek, 920 56 Dvorníky, Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 18. 08. 2023 do 04. 09. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Pastorek (.pdf)

Pozvánka na Vatru SNP 2023

ZO JDS Dvorníky a Obec Dvorníky Vás pozývajú na posedenie pri vatre pri príležitosti 79. výročia SNP.

Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. augusta 2023 o 18:00 hod. v záhrade kultúrneho domu Dvorníky. Do tanca a na počúvanie bude hrať DJ Tóno a Tomáš. Ako každoročne je pripravené občerstvenie, alko a nealko nápoje. Na opekanie špekáčikov si prineste paličky. Srdečne Vás pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas na publikovanie fotografií na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

 

Zámer obce Dvorníky previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Bojnanský

Obec Dvorníky v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Dvorníky č.45/4/2023 zo dňa 14. 08. 2023 zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce: 

 • parcely parc. č. KN-C 1818/133, o výmere 627 m2, druh pozemku: záhrada, zapísanej na liste vlastníctva č. 1800, k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, vedenej Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor

pre

 • kupujúceho Romana Bojnanského, 920 56 Dvorníky (ďalej len „žiadateľ“), za kúpnu cenu 21.000 €. spôsobom podľa zákonného ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa  spočíva v skutočnosti, že žiadateľ pozemok, ktorý bol doteraz zanedbaný a nevyužitý, vyčistil od nelegálnej skládky odpadu a vykosil pozemok od náletových drevín,  svojou pravidelnou údržbou a starostlivosťou zamedzuje vzniku nelegálnych skládok odpadu,  obec Dvorníky uvedený pozemok doteraz nijakým spôsobom nevyužívala ani nemá v pláne ho využívať na výsadbu zelene a ani iným spôsobom.

Zámer obce Dvorníky previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Bojnanský (.pdf)