Farské oznamy od 17. do 24. marca 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 24. marca 2024.

Čítať ďalej

Verejná vyhláška – prerušenie kolaudačného konania – TA-Dvorníky

Dňa 7.2.2024 podala na tunajší stavebný úrad Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení spoločnosťou M-STAV Servis s.r.o., Coburgova 82, Trnava návrh na užívanie stavby: TA-Dvorníky, VKN, TS 0028-009, TS NNK v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky, vybudovanej na základe stavebného povolenia vydaného obcou Dvorníky – Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove pod č. 66/2022-MS (945/2021 – MS)  zo dňa 1.4.2022.

Vzhľadom k tomu, že predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie návrh vyzývame Vás, aby ste v lehote do 31.5.2024 návrh doplnili o:

  • súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Trnava
  • doklad o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností na dotknuté pozemky SR – Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, Bratislava
  • prvú úradnú skúšku vyhradeného technického zariadenia

Verejná vyhláška – prerušenie kolaudačného konania – TA-Dvorníky – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Natália Vallová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Natália Vallová, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 19. 03. 2024 do 05. 04. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Natália Vallová (.pdf)