Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.03.2024

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 13. marca 2024 o 17.00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Rozpočtové opatrenia 2023
 6. Rozpočtové opatrenia 2024.
 7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 16. 12. 2023 do 13. 03. 2024.
 8. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023.
 9. Žiadosť o zaradenie prerokovania a odsúhlasenia odovzdania inžinierskych sietí a ciest výstavby IBV Dvorníky – Pod Ráblom.
 10. Žiadosť o súhlas na odkúpenie časti pozemku v prospech investora stavby parc. č. 1789 v k. ú. Dvorníky.
 11. Zámer na odpredaj pozemkov – Nosický.
 12. Zámer na odpredaj pozemkov – Biháry
 13. Oprava cesty na Borodoch
 14. Odkúpenie pozemku pod cestou na Borodoch.
 15. Predloženie návrhu na zmeny a doplnky Územného plánu obce Dvorníky – Mikulek.
 16. Žiadosť o zmenu územného plánu – Pecho.
 17. Rôzne.
 18. Pripomienky a návrhy poslancov.
 19. Návrh uznesenia.
 20. Záver.

Materiály k rokovaniu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: RO 37/2023 (.doc), Príloha RO 37/2023 – Výdavky (.pdf), Príloha RO 37/2023 – Príjmy (.pdf), RO 38/2023 (.doc), Príloha RO 38/2023 – Príjmy (.pdf), RO 39/2023 (.doc), Príloha RO 39/2023 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 39/2023 – Výdavky (.pdf), RO 40/2023 (.doc), RO 41/2023 (.doc), Príloha RO 41/2023 (.pdf)
Bod 06:
RO 1/2024 (.doc), Príloha RO 1/2024 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 1/2024 – Výdavky (.pdf), RO 2/2024 (.doc), Príloha RO 2/2024 – Príjmy (.pdf), RO 3/2024 (.doc), RO 4/2024 (.doc), RO 5/2024 (.doc)
Bod 07:
Správa o kontrolnej činnosti od 16.12.2023 do 13.03.2024 (.docx)
Bod 08:
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023 (.pdf)
Bod 09: Žiadosť UNICO Invest SK s.r.o. (.pdf), Rámcová zmluva – prevod vlastníctva k investícii (.docx)
Bod 10: Žiadosť o súhlas na odkúpenie časti pozemku v prospech investora stavby parc. č. 1789 v k. ú. Dvorníky (.pdf), 01 (.pdf), 02 (.pdf), 03 (.pdf), 04 (.pdf), 05 (.pdf), 06 (.pdf), 07 (.pdf), 08 (.pdf), Návrh na uznesenie (.docx)
Bod 11:
Zámer obce Dvorníky na prevod nehnuteľného majetku obce (.docx), Návrh uznesenia (.docx)
Bod 13:
Žiadosť – oprava cesty Borody (.pdf)
Bod 15: Predloženie návrhu na zmeny a doplnky Územného plánu obce Dvorníky – Mikulek (.pdf)
Bod 16: Žiadosť o zmenu územného plánu – Ľuboš Pecho (.pdf)