Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024.

Výkon kontrolnej činnosť na 2. polrok 2024

  • Kontrola výberu poplatku za rozvoj obce.
  • Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach OZ.
  • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Dvorníky na roky 2025 – 2027.
  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2025.

Ostatné kontroly:

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch .

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky :

  • Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
  • Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce.

Vyvesené na úradnej tabuli, webovom sídle obce a centrálnej úradnej elektronickej tabuli:
Schválené uznesením číslo:
V Dvorníkoch 15. 05. 2023