Pozvánka na Súťaž vo varení gulášu 2024

Obec Dvorníky Vás pozýva na Súťaž vo varení gulášu, ktorá sa bude konať v sobotu 6. júla 2024 od 15:00 hod. v Záhrade Kultúrneho domu Dvorníky.

Súťaž bude prebiehať voľným štýlom s vlastnými ingredienciami a vybavením. Drevo a vodu zabezpečí organizátor. Štartovné za tím je 10 EUR.

Odovzdanie a vyhodnotenie vzoriek o 19:00. Po vyhodnotení súťaže bude diskotéka na želanie. Počas celej akcie bude k dispozícii alko-nealko bufet.

Súťažné tímy sa môžu prihlásiť do 4. júla 2024 na telefónnom čísle 0904 540 592.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

Zámer navrhovanej činnosti “Vedenie 2×110 kV V 8743/8854 (Križovany – Hlohovec)” k nahliadnutiu pre verejnosť

Obec Dvorníky oznamuje, že od 26.06.2024 do 17.07.2024 je zverejnený zámer navrhovanej činnosti “Vedenie 2×110 kV V 8743/8854 (Križovany – Hlohovec)”

S uvedeným sa môžete oboznámiť a získať bližšie informácie počas pracovných dní v úradných hodinách na Obecnom úrade v Dvorníkoch nasledovne:

 • Pondelok: od 8:00 – 11:30, 13:00 – 15:00
 • Streda: od 800 – 11:30, 13:00 – 17:00
 • Štvrtok: od 8:00 – 11:30
 • Piatok: od 8:00 – 11:30, 13:00 – 13:30

Alebo na adrese https://www.enviroportal.sk/eia/detail/vedenie-2×110-kv-v8743-8854-krizovany-hlohovec-

Oznámenie o uložení písomnosti – Zdenka Demeterová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Zdenka Demeterová, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 26. 06. 2024 do 13. 07. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Zdenka Demeterová (.pdf)

Farské oznamy od 23. do 30. júna 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 30. júna 2024.

Čítať ďalej

Výstraha – búrky – 21.06.2024

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia búrky – stupeň 2, dňa 21.06.2024 od 19:00 do 22.06.2024 08:00 hod. Odporúčania pri búrkach v závislosti od stupňa intenzity:

1. stupeň – búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi <30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou <25m/s:

 1. vyhýbať sa pohybu po otvorenej krajine,
 2. vyhýbať sa pobytu pod samostatne stojacími stromami a zariadeniami

2. stupeň – silné búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi >30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >25m/s:

 1. nezdržiavať sa na voľných plochách,
 2. nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 3. zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 4. odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 5. zabezpečiť domáce zvieratá,
 6. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 7. nejazdiť po otvorených veterných plochách s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi
 8. vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy (pozor na ich prípadné zatopenie),
 9. nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
 10. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň – mimoriadne silné búrky spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom > 40 mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >35 m/s:

 1. keď nemusíte, nevychádzať z domu,
 2. nepúšťať von deti,
 3. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 4. nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
 5. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
 6. zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Oznámenie o uložení písomnosti – Jozef Kozák

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Jozef Kozák, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 17. 06. 2024 do 04. 07. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Jozef Kozák (.pdf)

 

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie – IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa – Komunikácie

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3a ods. (4) Zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu zo dňa 29.04.2024 a na základe výsledkov územného konania spojeného s miestnym zisťovaním konaným dňa 21.05.2024, podľa §81 ods. (4) a § 82 ods. (1) stavebného zákona povoľuje na pozemkoch parcelné čísla 4654, 4655, 4512/1, 4658, 4511/2, 4512/3-32 (podľa porealizačného zamerania vypracovaného Ľubomírom Krajčovičom a geometrického plánu č. 003/2024 vypracovaného Ing. Jaroslavom Režnákom) v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky užívanie časti stavby: IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa – SO 01 Komunikácie, spevnené plochy a chodník.

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie – IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa – Komunikácie – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Herceg

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Vladimír Herceg, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 14. 06. 2024 do 01. 07. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Herceg (.pdf)

 

 

Verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie – IBV Pod Ráblom – I. etapa – viaceré objekty

Obec Dvorníky – spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu zo dňa 29.04.2024 a na základe výsledkov ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním konaným dňa 21.05.2024, podľa §81 ods. (4) a § 82 ods. (1) stavebného zákona povoľuje na pozemkoch parcelné čísla 4652, 4651, 4658, 4659, 4512, 4511, 4510, 4509, 4509 a 4506 v obci Dvorníky, v katastrálnom území Dvorníky užívanie časti stavby: IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 03.3 Rozvod NN, SO 03.5 Elektromobilita, SO 04 Verejné osvetlenie, SO 05 Rozvod verejného rozhlasu, SO 07.1 Kanalizačné prípojky, SO 08 Vodovodné prípojky.

Verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie – IBV Pod Ráblom – I. etapa – viaceré objekty (.pdf)

Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 13.06.2024

Pošta Dvorníky oznamuje, že vo štvrtok 13.06.2024 bude z prevdzkových dôvodov zatvorená. Počas uzatvorenia pošty vám podaj zásielok zrealizuje pošta Hlohovec 1.