Verejná vyhláška – začatie konania o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky”

Obec Dvorniky – spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove zverejňuje Verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania.

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení spoločnosťou LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava podali dňa 13.2.2024 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky Panónia VNK, TS, NNK, katastrálne územie Dvorníky a Bojničky.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 – VN rozvody, SO 02 – NN rozvody, PS 01 – Transformačná stanica.

Verejná vyhláška – začatie konania o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky” – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Volko, Patrik Trnka

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Ivan Volko, 920 56 Dvorníky, Patrik Trnka, 92056 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 21. 05. 2024 do 08. 06. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Volko, Patrik Trnka (.pdf)

 

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 06.06.2024

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 06.06.2024 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30:00 hod. do 17:00:00 hod.: LOKA DOLNÉ BORÓDY č. 602, 604, 604/BL, 604/VE, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611/VE, 612, 613, 614, 615, 615/BL, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 623/PR, 624, 624/BL, 624/OP, 624/PR, 624/PRI, 624/VE, 625,625/PR, 685, 2438/2, 2469, 2616/2, 2910/9, 2948/9.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Farské oznamy od 19. do 26. mája 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 26. mája 2024.

Čítať ďalej