Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – delegovanie členov volebnej komisie

Obec Dvorníky oznamuje, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je martina.podkopcanova@dvorniky.sk

Výzva na predloženie ponuky na zákazku “Nábytok” – Základná škola Dvorníky

Obec Dvorníky, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Nábytok“. Predmetom zákazky je dodanie nábytku pre potreby vzdelávania na základnej škole. Nahradí sa morálne zastaralé interiérové vybavenie, ktoré už nespĺňa požiadavky na vzdelávací proces. Lehota na predloženie ponuky je do 13.02.2019 do 10:00.

Výzva na predloženie ponuky na zákazku “Nábytok” – kompletné znenie a podmienky (.pdf)

 

 

Pokyny k miestnym daniam a poplatkom na rok 2019

Obec Dvorníky, správca dane z nehnuteľností a dane za psa a poplatku za komunálny odpad oznamuje daňovníkom, že termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2019 je do 31. januára 2019 (štvrtok). Priznanie podáva:

 • ten, kto nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosť a to napríklad kúpou, darovaním, dedičstvom a pod.,
 • ten, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane z nehnuteľnosti: v roku 2018 bolo vydané stavebné povolenie na pozemok k stavbe alebo kolaudačné povolenie k stavbe RD, napr. bola postavená prístavba, nadstavba k rodinnému domu, stavba samostatne stojacej garáže, zbúranie stavby alebo jej častí,
 • ďalej ten, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane za psa a to majiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov. Aj ten ktorému pes uhynul alebo ho odpredal v roku 2018, to znamená na zánik dane za psa,
 • občania, ktorí sú držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP-S od roku 2018a sú vlastníkmi nehnuteľností môžu požiadať v priznaní o poskytnutie daňovej úľavy v termíne taktiež do 31.01.2019. K priznaniu je potrebné doložiť kópiu preukazu ŤZP a občiansky preukaz.

Upozorňujeme občanov, ktorí vlastnia psa, že na základe VZN obce Dvorníky sú povinní každého psa nahlásiť do evidencie na Obecnom úrade v Dvorníkoch kde obdržia registračnú známku pre psa. Majitelia sú povinní oznámiť každú zmenu, či už nadobudnutie alebo uhynutie psa. Tieto skutočnosti treba nahlásiť do 30 dní na Obecný úrad.

Poplatníci za zber komunálneho odpadu, ktorým nepostačuje objem nádoby na komunálny odpad, alebo na separovaný odpad – kovy a tetrapaky, že si môže požiadať o smetnú nádobu do 31.01.2019. Poplatok za komunálny odpad je určený podľa veľkosti nádoby:

 • pri 120 litrovej nádobe = 35,00€
 • pri 60 litrovej nádobe = 17,50€
 • pri 240 litrovej nádobe = 70,00€

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – Informácie pre voliča

Obecný úrad Dvorníky zverejňuje informácie pre voliča k voľbám prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 16. marca 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Čítať ďalej

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – február 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 20.02.2019 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30 hod. do 14:30 hod.: DVORNÍKY č. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/ZA, 21, 21/VZ, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/VE, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/ZA, 56, 57, 841, 1808/310

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Modernizácia odborných učební na ZŠ s materskou školou Dvorníky

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Dvorníky projekt s názvom: „Modernizácia odborných učební na ZŠ s materskou školou Dvorníky“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít projektu:

 1. Modernizácia polytechnickej učebne
 2. Zriadenie učebne Biológie / Chémie
 3. Stavebné úpravy učebne Biológie / Chémie

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav, dodávkou vybavenia a didaktických pomôcok.

Výsledkom projektu má byť zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Dvorníky v oblasti technických zručností a prírodných vied. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci Základnej školy a cieľom projektu v zmysle príslušného opatrenia: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorý sa dosiahne realizáciou hlavných aktivít a dosiahnutím  špecifických cieľov:  Zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, IKT učební a  zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je maximálna výška nenávratného finančného príspevku 46 823,79 €.

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou Dvorníky v oblasti technických zručností a prírodných vied.

hypertextový odkaz na webové sídlo RO http://www.mpsr.sk/
hypertextový odkaz na webové sídlo SO https://www.unsk.sk/
hypertextový odkaz na webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 08.01.2019

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 8. januára 2019 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Zámer nákupu techniky na úpravu chodníkov.
 5. Určenie členov komisie pre voľbu riaditeľky školy.
 6. Rôzne.
 7. Pripomienky a návrhy poslancov.
 8. Návrh uznesenia.
 9. Záver.

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta – ekonóm – účtovník

Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56 v súlade s ust. § 6 odst. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Dvorníkoch na pozíciu EKONÓM – ÚČTOVNÍK.

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce
 • spracovanie účtovnej uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
 • konsolidovaná účtovná závierka
 • zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
 • spolupráca s auditorom
 • rozpočtové hospodárenie obce
 • záverečný účet obce
 • pravidelný reporting v oblasti účtovníctva

Podmienky účasti na výberovom konaní:

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie  alebo vysokoškolské vzdelanie
 • prax v podvojnom účtovníctve so zameraním na verejnú správu
 • znalosť zákonov: o účtovníctve, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o obecnom zriadení, o majetku obcí, o finančnej kontrole a audite
 • užívateľské ovládanie PC a účtovného programu KEO
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • samostatnosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis uchádzača
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom vzdelaní
 • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony

Predpokladaný nástup: od 01. februára 2019, prípadne podľa dohody.

Pracovný pomer na dobu neurčitú.

Platové zaradenie v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s uchádzačom na základe písomnej pozvánky.

Obec Dvorníky si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 15. januára 2019 do 15.00 hodín v uzatvorenej obálke s označením  „Výberové konanie ekonóm – účtovník NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Dvorníky, Obecný úrad  Dvorníky, 920 56 Dvorníky č. 428. Uchádzači o pracovné miesto môžu doručiť svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu. Termín a miesto výberového konania bude oznámené vybratým uchádzačom písomne.

Ďalšie informácie: Maroš Nemeček, starosta obce (e-mail: maros.nemecek@dvorniky.sk)

PF 2019

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2019 praje starosta obce a kolektív pracovníkov obce Dvorníky.

Pozvánka na Rozlúčku so starým rokom 2018

Obec Dvorníky Vás pozýva na Rozlúčku so starým rokom 2018, ktorá sa uskutoční 31. decembra 2018 od 19:00 v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Pripravené sú:

 • ohňostroj
 • hudba
 • občerstvenie
 • varené víno
 • a veľa dobrej zábavy!