Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Masaryková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Katarína Masaryková, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Masaryková

Farské oznamy od 24. do 30. decembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. do 30. decembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
24.12.
Zemianske Sady
22:00
† manžel František Vaško a rodičia
Šalgočka
22:00
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
Bojničky
22:00
† rodičia Melánia a Peter Lehockí, rodina Moravcová a Lehocká
Dvorníky
24:00
† Václav Koman
Ut
25.12.
 PRIKÁZANÝ SVIATOK Narodenie Pána Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
za dobrodincov chrámu
Šalgočka
09:00
za dobrodincov chrámu
Dvorníky
10:20
poďakovanie za dar života
Zemianske Sady
10:30
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
St

26.12.

 Svätého Štefana, prvého mučeníka
(sviatok)
Dvorníky
07:30
prosba o Božiu pomoc pre rodinu Kuníkovú
Bojničky
08:45
† manžel Jozef, súrodenci a rodičia Svrbický
Šalgočka
09:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc
Dvorníky
10:20
za dobrodincov chrámu
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Jozef Korec, syn Branko, rodičia Kotúčkoví, Korcoví a brat Fridolín
Št

27.12.

Svätého Jána
(sviatok)
Dvorníky
18:00
poďakovanie za 80 rokov života, prosba o Božiu pomoc a ochranu do ďaľších rokov 
Pi
28.12.
 Svätých Neviniatok
(sviatok)
Bojničky
17:00
prosba o Božiu pomoc
Dvorníky
18:00
poďakovanie za 50 rokov manželstva a prosba o Božiu pomoc
So
29.12.
  Bojničky
11:00
poďakovanie za 80 rokov života Emílie Brisudovej
Dvorníky
18:00
† sestry Mária a Oľga
Ne

30.12.

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
(sviatok)
Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dlhošovú
Šalgočka
09:00
† rodičia Sobotovičoví, Psotoví a celá zosnulá rodina
Dvorníky
10:20
† dcéra Anna
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Serafína Danišoví, starí rodičia
 • Úprimné Pán Boh odmeň za každú obetu pri prípravách našich chrámov na slávenie Vianoc.
 • Vianočná ofera na podporu pastoračných a rekonštrukčných aktivít vo farnosti po sv. omšiach na 1. a 2. sviatok vianočný. Vopred úprimné Pán Boh odplať za vašu štedrosť.
 • Koledovanie vo farnosti: BOJNIČKY – 26.12. od 13:00, ZEMIANSKE SADY – 25.12. od 13:00, ŠALGOČKA – 26:12 od 13:00, prosíme o prihlasovanie domácností v sakristii kostolov.
 • Kolednícky vianočný koncert zboru DÚHA doprevádzaný koledníkmi z farnosti – 30.12. nedeľa o 15:00 kostol Zemianske Sady. Srdečne vás všetkých pozývame.
 • Požehnanie vín: na sviatok apoštola Jána, štvrtok 27.12. pri sv. omšiach.
 • Obnovenie manželských sľubov: 30.12. nedeľa Sv. Rodiny, prosíme manželov aby si pri sv. omšiach sadli pri seba v kostolíku.
 • Betlehemské svetlo vo farnosti: počas Štedrého dňa bude otvorený do 16:00 farský chrám v Dvorníkoch, kde si môžete odpáliť Betlehemské svetlo a vziať svätenú vodu k štedrovečernému stolu. Zvonením zvona na veži farského chrámu o 17:00 sa ponoríme do milostiplného času Vianočných sviatkov.

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta – ekonóm – účtovník

Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56 v súlade s ust. § 6 odst. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Dvorníkoch na pozíciu EKONÓM – ÚČTOVNÍK.

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce
 • spracovanie účtovnej uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
 • konsolidovaná účtovná závierka
 • zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
 • spolupráca s auditorom
 • rozpočtové hospodárenie obce
 • záverečný účet obce
 • pravidelný reporting v oblasti účtovníctva

Podmienky účasti na výberovom konaní:

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie  alebo vysokoškolské vzdelanie
 • prax v podvojnom účtovníctve so zameraním na verejnú správu
 • znalosť zákonov: o účtovníctve, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o obecnom zriadení, o majetku obcí, o finančnej kontrole a audite
 • užívateľské ovládanie PC a účtovného programu KEO
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • samostatnosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis uchádzača
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom vzdelaní
 • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony

Predpokladaný nástup: od 01. februára 2019, prípadne podľa dohody.

Pracovný pomer na dobu neurčitú.

Platové zaradenie v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s uchádzačom na základe písomnej pozvánky.

Obec Dvorníky si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 15. januára 2019 do 15.00 hodín v uzatvorenej obálke s označením  „Výberové konanie ekonóm – účtovník NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Dvorníky, Obecný úrad  Dvorníky, 920 56 Dvorníky č. 428. Uchádzači o pracovné miesto môžu doručiť svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu. Termín a miesto výberového konania bude oznámené vybratým uchádzačom písomne.

Ďalšie informácie: Maroš Nemeček, starosta obce (e-mail: maros.nemecek@dvorniky.sk)

PF 2019

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2019 praje starosta obce a kolektív pracovníkov obce Dvorníky.

Pozvánka na Rozlúčku so starým rokom 2018

Obec Dvorníky Vás pozýva na Rozlúčku so starým rokom 2018, ktorá sa uskutoční 31. decembra 2018 od 19:00 v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Pripravené sú:

 • ohňostroj
 • hudba
 • občerstvenie
 • varené víno
 • a veľa dobrej zábavy!

 

Výzva na predkladanie ponúk – nákup športovej výbavy

Športový klub Dvorníky (920 56, Dvorníky, IČO: 18 047 840, kontaktná osoba: Kamil Boženík, 0904 144 804, e-mail: kamilbozenik1@gmail.com) zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku „nákup športovej výbavy“. Lehota na predkladanie ponúk je do 28.12.2018 do 12:00. Predpokladaná hodnota zákazky je 2140 EUR. Ponuky je možné posielať elektronicky na uvedený kontaktný mail alebo poštou na adresu Športového klubu Dvorníky s označením „ponuka VO 2018 – športová výbava“. Termín otvárania ponúk je 28.12.2018 o 13:00.

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „nákup športovej výbavy“ – kompletné znenie a podmienky (.pdf)

Farské oznamy od 17. do 23. decembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. decembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
17.12.
Bojničky
17:00
† rodičia Pokorní, sestra Anna a manžel František
Dvorníky
18:00
† Alexander Flimmel
Ut
18.12.
Dvorníky
18:00
† Mariana
St

19.12.

  Šalgočka
17:00
† otec Štefan Varga
Dvorníky
18:00
† rodičia Dudášoví, s.r.z.o.s.
Št

20.12.

Zemianske Sady
17:00
† rodičia Ján a Jolana Kuzmoví
Dvorníky
18:00
† otec František, svokrovci Kelemenoví
Pi
21.12.
  Bojničky
17:00
† rodičia Helena a František Dlhošoví
Dvorníky
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
So
22.12.
  Bojničky
08:00
na úmysel celembranta
Dvorníky
18:00
† rodičia Milan a Hedviga Pastorkoví
Ne

23.12.

4. adventná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Noskoví, bratia a sestry
Bojničky
08:45
poďakovanie za dožitých 60 rokov Pavla Škodu
Šalgočka
09:00
poďakovanie, prosba o Božiu pomoc a zdravie pri životnom jubileu
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Koloman a Mária Rigoví, sestry, brat a starí rodičia
 • PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ: dnes Bojničky a Zemianske Sady 15:00 – 16:30, Dvorníky sobota 22.12.2018 09:15 – 11:45
 • PREDVIANOČNÁ KATECHÉZA PRE RODINY S DEŤMI: 4. adventná nedeľa Bojničky sv. omša 8:45 a Dvorníky sv. omša 10:20
 • PRIVÍTANIE BETLEHEMSKÉHO SVETLA VO FARNOSTI: 4. adventná nedeľa, pri sv. omšiach obradom privítame Betlehemské svetlo v jednotlivých chrámoch farnosti. Prosím prineste si kahance a lampáše na odpálenie svetla do svojich domácností.
 • PREDVIANOČNÉ BRIGÁDY V CHRÁMOCH FARNOSTI: prosíme ochotných ľudí pomôcť pri príprave chrámov na blížiace sa sviatky. BOJNIČKY: pondelok 09:00 , DVORNÍKY: štvrtok 09:00, ZEMIANSKE SADY: štvrtok 09:00. Úprimné Pán Boh odmeň za všetky vaše obety, ktoré budú sprevádzať tento čas príprav v našich chrámoch.
 • 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Pri východe z kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného. S vďakou a prianím vianočného pokoja, Mons. Jozef Haľko & duchovná sekcia NPZŽ.
 • BOJNIČKY: 27.12. o 14:30 Vianočné detské stretko v DCM Archa. Prosíme ochotné mamičky o pomoc s občerstvením.  Stretko bude trvať asi 2,5 hodiny a rodičia sú rovnako vítaní.

Vianočné trhy 2018

Zápisnica z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 10.12.2018

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 10.12.2018. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  1.2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
  1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému starostovu a odovzdanie osvedčení o zvolení
  1.4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov a odovzdanie osvedčenia o zvolení
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a vymenovanie zástupcu starostu obce
 7. Plat starostu – návrh a určenie
 8. Schválenie sobášiacich
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 10.12.2018 (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Vlasta Borošová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Vlasta Borošová, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vlasta Borošová