Prevádzkové hodiny zberného dvora v Dvorníkoch

Obec Dvorníky oznamuje prevádzkové hodiny na zbernom dvore v Dvorníkoch.

Zimné obdobie:  Október – Marec

 • Streda 15:00 hod. – 17:00 hod.
 • Sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.

Letné obdobie:  Apríl – September

 • Streda 15:00 hod. – 18:00 hod.
 • Piatok 16:00 hod. – 18:00 hod.
 • Sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – delegovanie členov volebnej komisie

Obec Dvorníky oznamuje, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je martina.podkopcanova@dvorniky.sk

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Masaryková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Katarína Masaryková, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Masaryková

Výzva na predloženie ponuky na zákazku “Nábytok” – Základná škola Dvorníky

Obec Dvorníky, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Nábytok“. Predmetom zákazky je dodanie nábytku pre potreby vzdelávania na základnej škole. Nahradí sa morálne zastaralé interiérové vybavenie, ktoré už nespĺňa požiadavky na vzdelávací proces. Lehota na predloženie ponuky je do 13.02.2019 do 10:00.

Výzva na predloženie ponuky na zákazku “Nábytok” – kompletné znenie a podmienky (.pdf)

 

 

Farské oznamy od 28. januára do 3. februára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 28. januára do 3. februára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
28.01.
 Svätého Tomáša Akvinského
(spomienka)
Bojničky
17:00
† rodina Janičková, Ferenčíková a Kadlecová
Dvorníky
18:00
† matka a členovia rodiny
Ut
29.01.
Dvorníky
18:00
za farníkov
St

30.01.

  Šalgočka
17:00
† rodina Košťányová a Bojnanská 
Dvorníky
18:00
† Anton Bojnanský, manžel Jozef Pastorek
Št

31.01.

 Svätého Jána Boska
(spomienka)
Zemianske Sady
17:00
† rodičia Juríkoví, Joštoví, súrodenci a švagor Ján
Dvorníky
18:00
† Konštantín a Anna Drímajoví
Pi
01.02.
  Bojničky
17:00
† brat Stanislav, Vladimír, Zlatica a rodičia
Dvorníky
18:00
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
02.02.
Obetovanie Pána

(sviatok) 

Bojničky
08:00Zemianske Sady
08:00
prosba o požehnanie pre tých, ktorí sa modlili vianočný deviatnik

† starí rodičia Vincent a Valéria Alaxinoví, František a Helena Bolečkoví

Šalgočka
09:00Dvorníky
18:00
† rodina Huterová

† Stanislava Kuklová

Ne

03.02.

4. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† krstní rodičia
Bojničky
08:45
† rodičia, dcéra Emília, vnuk Vladimír
Šalgočka
09:00
† rodičia Milan a Helena Balejkoví
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ján Kostka, brat Jaroslav, otec František

 

 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ SPOVEDANIE:DVORNÍKY – utorok 17:00, piatok 16:30
  BOJNIČKY – pondelok 16:00, piatok 15:30
  ŠALGOČKA – streda 15:30
  ZEMIANSKE SADY – štvrtok 16:30Vyloženie Sviatosti Oltárnej počas spovedania bude tak, ako je zvykom. Chorých v domácnostiach budeme navštevovať v piatok.
 • OBRAD POŽEHNANIA SVIEC: v sobotu pri sv. omšiach
 • POŽEHNANIE NA PRÍHOVOR SV. BLAŽEJA: bude udelené hromadne na záver nedeľných sv. omší.
 • VYSLUHOVANIE SVIATOSTI POMAZANIA CHORÝCH VO FARNOSTI : pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa chorých a spomienky Panny Márie Lurdskej budeme aj v našej farnosti podľa zvyku pri sv. omšiach udeľovať Sviatosť pomazania chorých a to nasledovne: PONDELOK 04.02. 17:00 Bojničky a 18:00 Dvorníky. STREDA 06.02. 17:00 Šalgočka, ŠTVRTOK 07.02. 17:00 Zemianske Sady. Využime príležitosť spovedania počas tohto prvopiatkového týždňa, aby sme si pripravili svoje duše na prijatie tejto sviatosti, ktorá je určená pre chorých a vekom zoslabnutých.

Farské oznamy od 21. do 27. januára 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 21. do 27. januára 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
21.01.
 Svätej Agnesy, panny a mučenice
(spomienka)
Bojničky
17:00
† rodičia Anton a Ľudmila Mikulášikoví, brat Jozef
Dvorníky
18:00
† stará mama Ivana Hanáková
Ut
22.01.
Dvorníky
18:00
za duše v očistci
St

23.01.

  Šalgočka
17:00
za dary Svätého Ducha
Dvorníky
18:00
† Mária Ščasná
Št

24.01.

 Svätého Františka Saleského
(spomienka)
Zemianske Sady
17:00
† členovia ruže p. Vaškovej
Dvorníky
18:00
† sestra Mária
Pi
25.01.
Obrátenie svätého Pavla, apoštola
(sviatok)
Bojničky
17:00
† rodičia Jozef a Mária Liškoví, ostatná † rodina
Dvorníky
18:00
† starí rodičia Sochoroví a Sobotovičoví
So
26.01.
 Svätých Timoteja a Títa
(spomienka)
Bojničky
11:00
poďakovanie za 80 rokov života, prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu Babulicovú a celú rodinu
Dvorníky
18:00
† Ján a Rozália Novotní
Ne

27.01.

3. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† svokor Ferdinand Varga a manželka Jolana
Bojničky
08:45
† manžel Jozef Babulic, rodičia z oboch strán a † rodina
Šalgočka
09:00
† manžel Ladislav
Dvorníky
10:20
† Stanislav Varga, rodičia Vargoví a Jurákoví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Alexander a Mária Farkašoví, † rodina Sládečková

 

 • ZBIERKA NA PODPORU CIRKEVNÝCH ŠKOL: na budúcu nedeľu po sv. omšiach môžete milodarom prispieť na fungovanie cirkevných škôl v našej arcidiecéze. Využitie financií minuloročnej zbierky si môžete pozrieť na vebovej stránke farnosti.
 • Sväté omše pre rodiny s deťmi: pokračovanie v rodinných katechézach pri sv. omšiach v nedele vo farskom chráme v Dvorníkoch: 27.1., 10.2., 10.3., 31.3. o 10:20. Srdečne ste pozvaní.

 

Oznámenie o uložení písomnosti – Stanislav Košař

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Stanislav Košař, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Stanislav Košař

Pokyny k miestnym daniam a poplatkom na rok 2019

Obec Dvorníky, správca dane z nehnuteľností a dane za psa a poplatku za komunálny odpad oznamuje daňovníkom, že termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2019 je do 31. januára 2019 (štvrtok). Priznanie podáva:

 • ten, kto nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosť a to napríklad kúpou, darovaním, dedičstvom a pod.,
 • ten, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane z nehnuteľnosti: v roku 2018 bolo vydané stavebné povolenie na pozemok k stavbe alebo kolaudačné povolenie k stavbe RD, napr. bola postavená prístavba, nadstavba k rodinnému domu, stavba samostatne stojacej garáže, zbúranie stavby alebo jej častí,
 • ďalej ten, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane za psa a to majiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov. Aj ten ktorému pes uhynul alebo ho odpredal v roku 2018, to znamená na zánik dane za psa,
 • občania, ktorí sú držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP-S od roku 2018a sú vlastníkmi nehnuteľností môžu požiadať v priznaní o poskytnutie daňovej úľavy v termíne taktiež do 31.01.2019. K priznaniu je potrebné doložiť kópiu preukazu ŤZP a občiansky preukaz.

Upozorňujeme občanov, ktorí vlastnia psa, že na základe VZN obce Dvorníky sú povinní každého psa nahlásiť do evidencie na Obecnom úrade v Dvorníkoch kde obdržia registračnú známku pre psa. Majitelia sú povinní oznámiť každú zmenu, či už nadobudnutie alebo uhynutie psa. Tieto skutočnosti treba nahlásiť do 30 dní na Obecný úrad.

Poplatníci za zber komunálneho odpadu, ktorým nepostačuje objem nádoby na komunálny odpad, alebo na separovaný odpad – kovy a tetrapaky, že si môže požiadať o smetnú nádobu do 31.01.2019. Poplatok za komunálny odpad je určený podľa veľkosti nádoby:

 • pri 120 litrovej nádobe = 35,00€
 • pri 60 litrovej nádobe = 17,50€
 • pri 240 litrovej nádobe = 70,00€

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – Informácie pre voliča

Obecný úrad Dvorníky zverejňuje informácie pre voliča k voľbám prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 16. marca 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 14. do 20. januára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. januára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
14.01.
Bojničky
17:00
† Ľubomír Daniš 
Dvorníky
18:00
† brat Stanislav, manželka a deti
Ut
15.01.
Dvorníky
18:00
† Štefan a Marcela Murárikoví, bratia Ivan a Miloš
St

16.01.

  Šalgočka
17:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Dvorníky
18:00
prosba o požehnanie pre dcéru Evu
Št

17.01.

 Svätého Antona opáta
(spomienka) 
Zemianske Sady
17:00
† svokrovci Rafael a Sidonia Kostkoví, švagor Michal
Dvorníky
18:00
† Jozef Adámik
Pi
18.01.
  Bojničky
17:00
† manželia Činčuroví a rodina
Dvorníky
18:00
prosba o zdravie a Božiu pomoc
So
19.01.
  Bojničky
08:00Bojničky
15:00
† Peter Dlhoš

Poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu a prosba o Božiu pomoc

Dvorníky
18:00
† manžel Jozef Bojnanský
Ne

20.01.

2. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† kňaz Jozef Hutta
Bojničky
08:45
† matka Mária Prosmanová
Šalgočka
09:00
† manžel Gabriel, syn Jozef a † rodina
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ladislav Binka
 • TERMÍNY prvých svätých prijímaní vo farnosti: 12.05. 2019 nedeľa 10:30 Dvorníky, 19.05.2019 nedeľa 10:30 Zemianske Sady, 26.05.2019 nedeľa 10:30 Bojničky.
 • ZEMIANSKE SADY: pohrebná sv. omša za † Máriu Kujovičovú v pondelok 14.1.2019 o 14:00
 • Pozývame na prvé stretnutie tých, ktorí by sa vo farnosti chceli venovať animátorskej práci s deťmi. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 20.01. o 18:00 na fare v Dvorníkoch. Ak by mal niekto problém s dopravou, prosím kontaktujte správcu farnosti na tel č. 0911417300.