Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Tomáš Volko, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2018 o 15,00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  1.2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
  1.3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému starostovu a odovzdanie osvedčení o zvolení
  1.4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov a odovzdanie osvedčenia o zvolení
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a vymenovanie zástupcu starostu obce
 7. Plat starostu – návrh a určenie
 8. Schválenie sobášiacich
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Dvorníky

Obec Dvorníky podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Dvorníky 149, 920 56 Dvorníky. 


Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: 

 1. odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 2. dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa zákona č.  317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 3. minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti.

Iné kritériá a požiadavky: 

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • komunikatívnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov: 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania, počas doby výberového  konania, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi  zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne OÚ Dvorníky, v obálke s označením „Výberové konanie – Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149, 920 56 Dvorníky, s poznámkou „NEOTVÁRAŤdo 9. januára 2019 (rozhodujúci je dátum doručenia na OÚ Dvorníky) na adresu:

Obecný úrad Dvorníky
Dvorníky 428
920 56 Dvorníky

Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle:  033/7442223, 033/7910085.

Platové náležitosti sú určené podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Pozvánka na Stretnutie s Mikulášom 2018

Obec Dvorníky Vás pozýva na Stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční 4. decembra 2018 o 18:00 v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 • Rozsvietenie vianočného stromčeka pred Kultúrnym domom
 • Divadielko “Pripravme sa na Mikuláša” – predstavenie o anjelikovi a čertovi
 • Rozdávanie mikulášskych balíčkov

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií na stránke obce Dvorníky.

Farské oznamy od 26. novembra do 2. decembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. novembra do 2. decembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
26.11.
Bojničky
17:00
† manžel Vít Barák, vnuk Branislav, r.z.o.s.
Dvorníky
18:00
† Miroslav Toráč
Ut
27.11.
Dvorníky
18:00
† Vincent a Mária Vaškoví, rodičia, starí rodičia a krstný z.o.s.
St

28.11.

  Zemianske Sady17:00 † Tibor Krušliak
Dvorníky
18:00
† Peter a Margita Tessenyioví, brat Pavol, synovec Peter
Št

29.11.

Šalgočka
17:00
za duše v očistci
Dvorníky
18:00
na úmysel celebranta
Pi
30.11.
 Svätého Ondreja, apoštola
(sviatok)
Bojničky
17:00
na úmysel celebranta
Dvorníky
18:00
† Ján Feranec, Emil Brečka, r.z.o.s.
So
01.12.
  Bojničky
08:00
na úmysel celebranta
Dvorníky
18:00
† rodičia Guzoňoví, starí rodičia z o.s.
Ne

02.12.

1. adventná nedeľa
Dvorníky
07:30
k úcte Sv. Ducha
Bojničky
08:45
† Ján Kubička, rodičia z oboch strán
Šalgočka
09:00
† rodina Košťányová a Stranovská
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Mária Bolečkoví, starí rodičia z oboch strán
 • ZMENA SV. OMŠÍ: sv. omša Zemianske Sady – streda, Šalgočka – štvrtok.
 • Ďakujeme všetkým láskavým darcom dobrôt, ktorými sme mohli pohostiť našich hostí po slávnostnom prinesení relikvií bl. Titusa Zemana. Ďakujeme za krásne spoločenstvo, ktoré sa vytvorilo vo farskom chráme pri tejto slávnosti. Relikvie bl. Titusa Zemana budú počas tohoto týždňa umiestnené k úcte vo farskom chráme a prvú adventnú nedeľu sa začne ich púť po chrámoch farnosti. Prvý adventný týždeň budú relikvie bl. Titusa Zemana prebývať v chráme v Bojničkách, kde si ich budete môcť uctiť a prosiť o orodovanie a príhovor nášho blahoslaveného.
 • BOJNIČKY: úprimné poďakovanie za krásnu prípravu chrámu k minulotýždňovým hodom a za dôstojný priebeh oslavy sv. Alžbety.
 • DVORNÍKY: prosíme o urýchlené prebratie podielových kníh a kalendárov počas tohto týždňa. Ak zostnú, budú na predaj tým, ktorí už prejavili záujem.
 • DVORNÍKY: pozývame vás na požehnanie adventného venca v centre obce, tak ako to býva zvykom. Požehnanie sa uskutoční prvú adventnú nedeľu o 14:00.
 • POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV: na budúcu nedeľu budeme pri sv. omšiach požehnávať adventné vence, ktoré si podľa zvyku prinesiete do chrámu.
 • SV. OMŠE PRE RODINY S DEŤMI: srdečne pozývame prvú a druhú adventnú nedeľu rodiny s deťmi do farského chrámu na sv. omšu o 10:20, pri ktorej budú adventné katechézy pre deti.
 • FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA: stretnutie v pondelok 26.11. o 19:00 na fare.

Pozvánka na Posvätenie adventného venca 2018

Obec Dvorníky a ZO Jednoty Dôchodcov Slovenska Vás pozývajú na posvätenie adventného venca a slávnostné zapálenie prvej sviece, ktoré sa uskutoční 2. decembra 2018 o 14:00 v obci Dvorníky pri pomníku.

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií na stránke obce Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Cirek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Milan Cirek, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Cirek

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Mičátek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Miloš Mičátek, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Mičátek

Rozpočet obce Dvorníky na roky 2019 – 2021

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu Rozpočtu obce Dvorníky 2019-2021.

 • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Dvorníky, 920 56  alebo
 • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Dvorníkoch v úradných hodinách .

Dátum zverejnenia Návrhu rozpočtu 2019-2021:  22.10.2018

Termín na uplatnenie pripomienok: od 22.10.2018 do 01.11.2018

Príjmy obce za roky 2019-2021 + sumár za roky 2016 – 2018 – návrh (.xlsx)
Výdavky obce za roky 2019 – 2021 + sumár za roky 2016 – 2018 – návrh (.xlsx)

Rozpočet príjmov 2019 – 2021 (.pdf)
Rozpočet výdavkov 2019 – 2021 (.pdf)

Rozpočet obce Dvorníky za roky 2018 – 2020 – rekapitulácia

thumbnail of Rozpočet2018 EKM – rekapitulaciaProgramový rozpočet

thumbnail of Rozpočet2018 EKM

 Rozpočet príjmov za vybrané obdobie

thumbnail of Príjmy 2018 schválenieRozpočet výdavkov za vybrané obdobie

thumbnail of výdavky 2018 na schválenie