Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.03.2019

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 21.03.2019. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ
 4. Informácia riaditeľky školy o inšpekcie na ZŠ s MŠ Dvorníky
 5. Úpravy rozpočtu
 6. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020
 7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Dvorníky
 8. Rôzne
 9. Pripomienky a návrhy poslancov
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.03.2019 (.pdf)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Dvorníky

Obecné zastupiteľstvo Dvorníky v zmysle §18a ods. 2 a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Dvorníky, ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29. apríla o 17,00 hod. v KD Dvorníky.

Požiadavky na uchádzača pre účasť vo voľbe:

 1. kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 2. nezlúčiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.,
 3. bezúhonnosť.

Ďalšie predpoklady úspešného uchádzača:

 1. znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti miestnej územnej samosprávy,
 2. počítačové znalosti štandardného užívania Word, Excel, Internet.

Náležitosti prihlášky, ktorá sa doručí poštou alebo osobne najneskôr 15. 04. 2019 do 14,00 hod. do podateľne Obce Dvorníky v zalepenej obálke s označením: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“:

 1. osobné údaje uchádzača podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. úradne overená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
 3. profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a odbornej praxe s dôrazom na prax vo verejnej správe, podnikateľská a iná činnosť,
 4. čestné prehlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce Dvorníky,
 5. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účel voľby hlavného kontrolóra,
 6. kontaktné údaje (číslo telefónu, e-mailová adresa).

Podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra:

 1. pracovný pomer bude uzavretý v rozsahu 0,12 úväzku základného pracovného času (4,6 hodín týždenne),
 2. funkčné obdobie hlavného kontrolóra je na dobu šesť rokov.

Priebeh voľby hlavného kontrolóra:

 1. voľba hlavného kontrolóra sa vykoná spôsobom uvedeným v § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 zb.,
 2. na voľbu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky voľby hlavného kontrolóra,
 3. každý pozvaný uchádzač bude mať možnosť sa osobne prezentovať na zasadnutí obecného zastupiteľstva pred samotnou voľbou v trvaní maximálne 5 minút.

Žiadosť o spoluprácu pri nakladaní s odpadmi

Obec Dvorníky, zastúpená starostom obce Marošom Nemečkom, žiada občanov obce o spoluprácu pri efektívnejšom nakladaní s odpadmi. V prípade, že sa občanom obce nahromadí väčšie množstvo odpadu, alebo tento odpad vzhľadom na svoje rozmery alebo povahu nie je možné umiestniť do príslušných zberných nádob, je možné odniesť ho na zberný dvor. Zberný dvor Dvorníky je občanom obce k dispozícii počas týchto otváracích hodín:

Zimné obdobie:  Október – Marec

 • Streda 15:00 hod. – 17:00 hod.
 • Sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.

Letné obdobie:  Apríl – September

 • Streda 15:00 hod. – 18:00 hod.
 • Piatok 16:00 hod. – 18:00 hod.
 • Sobota 10:00 hod. – 14:00 hod.

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 – doručovanie žiadostí

Obec Dvorníky vydáva pokyny pre voličov a členov okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019:

 • Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je: podatelna@dvorniky.sk .
 • Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je podatelna@dvorniky.sk.

Farské oznamy od 25. do 31. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 25. do 31. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
25.03.
 Zvestovanie Pána
(slávnosť)
Bojničky
17:00Dvorníky
18:00
† rodičia Hudecoví, brat Jozef a st.r.

 

Za pokoj a zdravie v rodine

Šalgočka
17:00Zemianske Sady
18:00
† manžel Marián, rodičia, brat Jozef a celá † rodina

 

Za farníkov

Ut
26.03.
Dvorníky
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc
St

27.03.

  Šalgočka
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
18:00
† Oľga a Angelika
Št

28.03..

Zemianske Sady
17:00
† rodičia Gabriel a Anna Chrápekoví, brat, sestry a švagrovia
Dvorníky
18:00
† Ivana a Mária
Pi
29.03.
  Bojničky
17:00
† rodičia Jozef a Cecília Gábrišoví
Dvorníky
18:00
Prosba o dary Sv. Ducha pre Katarínu a celú rodinu
So
30.03.
  Bojničky
08:00
Poďakovanie za dar života pri životnom jubileu
Dvorníky
18:00
Poďakovanie pri príležitosti životného jubilea a prosba o Božiu pomoc a ochranu
Ne

31.03.

4. pôstna nedeľa
Dvorníky
07:30
† otec Adam Brisuda
Bojničky
08:45
† manžel, otec Emil Haluza
Šalgočka
09:00
† rodičia Fridolín a Cecília Kollároví, otec Viktor, strýko Anton a starí rodičia
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 80. narodenín pani Hercegovej
 • BOJNIČKY: srdečná gratulácia žiačkam 8. ročníka ZŠ Bojničky – Chiare Kubičkovej, Eve Gubánovej a Vanesse Seewaldovej za úspešnú reprezentáciu na dekanátmom kole biblickej olympiády.
 • DVORNÍKY: sv. omša pre rodiny s deťmi spojená s pôstnou katechézou, nedeľa 31.03. o 10:20.
 • DVORNÍKY: zbierka na opravu zvonov dnes po sv. omši. Úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.
 • SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU:
  • BOJNIČKY: nedeľa 07.04. 15:00 – 16:30
  • ŠALGOČKA: nedeľa 07.04. 15:30 – 16:30
  • DVORNÍKY: sobota 13.04. 9:15 – 11:45
  • HLOHOVEC: farský kostol sobota  a nedeľa 13. a 14. 04. 2019 13:30 – 16:00, kostol františkáni 13:30 – 16:00
  • PROSÍME O ZAHLÁSENIE CHORÝCH V SAKRISTII, OSOBNE BUDEME TELEFONICKY KONRAKTOVAŤ PRED NÁVŠTEVOU.