Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Masaryková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Katarína Masaryková, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Masaryková (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Peter Pagáč, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Milan Hanzel, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel (.pdf)

Schválenie Registra pôvodného stavu – lokalita Pod Ráblom

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia §5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 330/1991 Zb.”) podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. schvaľuje Register pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom obci území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom, obec Dvorníky, okres Hlohovec, ktorý tvorí prílohu a ktorého zhotoviteľom je VRLÁK-PPÚ, s.r.o., Pribinova 471/102, Hlohovec.

Verejná vyhláška – schválenie Registra pôvodného stavu – lokalita Pod Ráblom – úplné znenie (.pdf)

 

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Milan Hanzel, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Zdenko Krištof

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Zdenko Krištof, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Zdenko Krištof (.pdf)

Farské oznamy od 14. do 20. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
14.10.
Dvorníky
09:30Dvorníky
17:30Bojničky
18:30
za farníkov

 

za dobrodincov farských misií

 

† Ľudovít a Terézia Nikodémoví

 

Ut
15.10.
Svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi  Dvorníky
09:30Dvorníky
17:30Bojničky
18:30
za farníkov

 

† Helena Mečárová

 

† rodičia Zongoroví, Benčíkoví, brat Peter

St

16.10.

  Dvorníky
09:30Dvorníky
17:30Bojničky
18:30
za farníkov

 

† rodičia Jozef a Helena Koboroví

 

† rodičia Moravcoví, Bahelkoví a † rodina z.o.s.

Št

17.10.

Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka  Dvorníky
09:30Dvorníky
17:30Bojničky
18:30
za farníkov

† Emil Bohovič

† Melánia a Peter Lehockí, † rodina Moravcová a Lehocká

Pi
18.10.
Svätého Lukáša, evanjelistu
Dvorníky
09:30Dvorníky
17:30Bojničky
18:30
za farníkov

† František Šandor

za modliacich sa októbrovú pobožnosť

So
19.10.
Dvorníky
09:30Bojničky
09:30
prosba o zdravie a Božiu pomoc

poďakovanie za manželstvá detí a prosba o požehnanie a ochranu

Ne

20.10.

29. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Mária Koborová
Bojničky
08:45
† Frentišek a Margita Polakovičoví, sestra Mária a s.r.
Šalgočka
09:00
† manžel Jozef, otec a svokor
Dvorníky
10:30
† Inocent Otčenáš
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec František Račkovič, syn Jaroslav a zať Ján
 • ŠALGOČKA: mimoriadna sv. omša v deň slávnosti patrónky chrámu sv. Terézie z Avily, utorok 15.10. o 18:00 – poďakovanie Pánu Bohu za zdravie a pomoc
 • MISIJNÝ AUTOBUS: zabezpečenie dopravy pre veriacich zo Šalgočky a Zemianskych Sadov na misijný program podľa harmonogramu.
 • ZEMIANSKE SADY: pohrebná sv. omša, pondelok 14.10. o 14:00.
 • PODPORA MISIONÁROV: milodary zo zvončeka na budúcu nedeľu budú darované otcom misionárom pre ich pastoračné a misijné potreby.
 • FARSKÉ MISIE- VÝBER Z PROGRAMU:
  • nedeľa 13.10. popoludní stretnutie mužov a žien
  • pondelok 14.10. a utorok 15.10. dopoludnia návšteva škôl vo farnosti
  • streda 16.10. pomazanie chorých pri misijnych sv. omšiach
  • štvrtok 17.10. adorácia za odpustenie zranení a urážok po sv. omšiach
  • piatok 18.10. doobeda navštevovane chorých v domácnostiach
  • piatok 18.10. stretnutie s mladými farnosti o 19:45
  • sobota 19.10. poobedie stretnutie s rodinami kultúrny dom Dvorníky
  • sobota 19.10. koncert Kapucíni, kultúrny dom Dvorníky
  • VIAC V PROGRAME NA VEBOVEJ STRÁNKE FARNOSTI

Pozvánka na Misie 2019

Duchovný správca farnosti pozýva na farské misie, ktoré sa uskutočnia počas budúceho týždňa. Bratia Kapucíni budú už tento piatok a sobotu osobne pozývať obyvateľov obce na farské misie. Viac informácií nájdete vo svojich schránkach na programoch Misií, na nástenkách v obci alebo na webovej stránke www.dvorniky.fara.sk .

Posedenie dôchodcov 2019

Farské oznamy od 7. do 13. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 13. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
07.10.
 Ružencovej Panny Márie Bojničky
18:00Zemianske Sady
19:00
† Ľudovít a Terézia Nikodémovi

za ružencové spoločenstvo p. Vaškovej

Ut
08.10.
Dvorníky
18:00
† Stanislav
St

09.10.

  Zemianske Sady
18:00
† kmotor Pavol Jindra
Št

10.10.

Bojničky
18:00
† Mária Baráková a † rodina Hrušková
Pi
11.10.
  Dvorníky
18:00
† Jozef a Anna Táčovský
So
12.10.
Dvorníky
18:00
† rodičia Štefan a Ľudmila Cibuloví, sestry a švagor
Ne

13.10.

28. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† manžel Cyril Hrotka
Zemianske Sady
09:00
† rodičia Jozef a Emília Táčovskí
Dvorníky
10:30
† Mária a Štefan Harvaníkoví, strýko František, s.r.z.o.s.
Šalgočka
10:30 
za dobrodincov chrámu

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

 

 • SKAUTSKÉ DRUŽINOVKY: Pozývame deti a mládež v tento piatok 11.10. o 16:00 na otvorenie nového skautského roka nášho skautského oodielu a zahájenie pravidelných družinoviek, ktoré budú bývať každý piatok v čase od 16:00 – 17:30.
 • FARSKÉ MISIE:
  • PROGRAM: program misií je k dispozícii pri východoch z kostola, prosím zoberte si ich do svojich domácností a prosím zoberte si ich viacej a po ceste domov ich môžete vložiť do schránok ľudí. Prosím staňte sa počas tohto týždňa šíriteľmi pozvania otcov misionárov.
  • NÁVŠTEVA U CHORÝCH: misionári budú v piatok 18.10. navštevovať doobeda chorých v domácnostiach, prosím zapíšte tých ktorí by chceli prijať misionárov vo svojich domovoch na zoznam v sakristii kostola.
  • MISIJNÝ AUTOBUS: pre veriacich z obcí Šalgočka a Zemianske Sady bude k dispozícii autobus, ktorý bude voziť veriacich na hlavný misijný program do Dvorníkov. Autobus je zdarma. Prosím využite túto príležitosť. Harmonogram odchodov je k dispozícii pri programoch misií.
  • HMOTNÁ PODPORA MISIÍ: vopred úprimné Pán Boh odmeň za každý váš príspevok, ktorý obetujete na výdavky spojené s misiami vo farnosti. Pri východe z kostola bude k dispozícii označená pokladnička. Financie budú použité na stravu a réžiu okolo pobytu misionárov na fare počas misií. Zostatok, ktorý sa z vašich milodarov neminie, bude darovaný na záver misií misionárom na podporu ich pastoračnej a misijnej práce. Ostatné oznami budú priebežne hlásené počas misijného týždňa.
  • VYUŽIME SKUTOČNE NAPLNO TENTO BOHOM DAROVANÝ ČAS MISIÍ VO FARNOSTI. PRE KAŽDÉHO Z NÁS JE TO PRÍLEŽITOSŤ PRE OSOBNÚ DUCHOVNÚ OBNOVU, KTORÚ TAK VEĽMI V NAŠICH ŽIVOTOCH POTREBUJEME KAŽDÝ Z NÁS.