Návrh dokumentu Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Obec Dvorníky zverejňuje návrh dokumentu s názvom Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb.

Návrh  vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 29. 01. 2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa: 07. 02. 2020 (vrátane).

Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb (.pdf)

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Obec Dvorníky zverejňuje návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Mičátek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Miloš Mičátek, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 180696109 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 29. 01. 2020 do 16. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Mičátek (.pdf)