Evidencia štandardov pitnej vody – rok 2019

Obec Dvorníky zverejňuje štandardy pitnej vody a štandardy odpadovej vody za obdobie 01.01.2019 – 31.12.2019.

Evidencia štandardov pitnej vody – rok 2019 (.pdf)

Evidencia štandardov odpadovej vody – rok 2019 (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Exe. Úrad, Judr. Peter Krištofík

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 28. 02. 2020 do 17. 03. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Video: Fašiangy 2020 v obci Dvorníky

Pozrite si krátke video z fašiangového sprievodu v obci Dvorníky a v časti Posádka, ktorý sa konal 22. februára 2020. Lúčenie sa s fašiangovým časom odštartovalo v časti Posádka, kde členovia ZO JDS Dvorníky vykonali obrad pochovania basy. V popoludňajších hodinách program pokračoval sprievodom obcou Dvorníky a zábava pokračovala na mnohých občerstvovacích zastávkach.

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Milan Hanzel, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Všeobecná zdravotná poisťovňa

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 25. 02. 2020 do 14. 03. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Milan Hanzel (.pdf)

Poďakovanie za organizáciu podujatia Fašiangy 2020

Obec Dvorníky a ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Dvorníky chce týmto poďakovať všetkým občanom Dvorníkov a miestnej časti Posádka, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do uskutočnenia Fašiangov 2020 v obci Dvorníky. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým maskám a tiež občanom, ktorí nachystali pohostenie pre fašiangový sprievod, ďakujem patrí aj organizátorom a účinkujúcim.

Tešíme sa na ďalší ročník!

Farské oznamy od 24. februára do 1. marca 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. februára do 1. marca 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
24.02.
Bojničky
17:00
†  Peter a Cecília Mečároví, Štefan a † rodina
Ut
25.02.
Dvorníky
18:00
† Pavol a Mária Vargoví a s.r.z.o.s.
St

26.02.

Popolcová streda  Bojničky
17:00Šalgočka
09:00Zemianske Sady
18:30

Dvorníky
18:30

†  rodičia Liškoví a ostatná † rodina

† manžel, rodičia z.o.s. a celá † rodina

† manželka a matka Oľga Srňanská a rodičia

za duše v očistci

Št

27.02.

Bojničky
17:00
† Helena Moravcová
Pi
28.02.
  Dvorníky
18:00
† Marta Kováčová
So
29.02.
Dvorníky
18:00
† Hermína Poláková
Ne

01.03.

1. pôstna nedeľa Dvorníky
07:30
poďakovanie za Božiu pomoc pre rodinu Remenárovú
Bojničky
08:45
† manžel Miloš Izakovič
Šalgočka
09:00
† manžel Ján, súrodenci, rodičia a vnuk Danko
Dvorníky
10:30
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† syn a brat Jozef Cáder
 • POPOLCOVÁ STREDA: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých ( osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je treba sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
 • POBOŽNOSTI KRÍŽOVÝCH CIEST: Možnosť získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnení obvyklých podmienok.
  Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť majú rovnako možnosť získavať odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána.
 • DVORNÍKY: PIATOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 15:00
  BOJNIČKY: PONDELOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 14:00
  ŠALGOČKA: NEDEĽA 30 min. pred sv. omšou
  ZEMIANSKE SADY: STREDA 30 min. pred sv. omšou
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DETMI: pozývame na sv. omšu spojenú s pôstnou katechézou pre rodiny s deťmi v nedeľu 01.03. o 10:30 vo farskom chráme v Dvorníkoch.
 • STERTNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: DVORNÍKY: piatok 28.02. po sv. omši o 18:30 v chráme, BOJNIČKY štvrtok 27.02. po sv. omši o 17:30 v chráme. Ďakujem vopred za účasť.

Fašiangy 2020 v obci Dvorníky

Fašiangy 2020 v časti Posádka

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Sociálna poisťovňa

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 20. 02. 2020 do 09. 03. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.02.2020

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.02.2020. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Rozpočtové opatrenia.
 5. Zverenie majetku obce Dvorníky do správy Základnej školy s MŠ Dvorníky.
 6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Dvorníky.
 7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Dvorníky 2020 – 2025.
 8. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019.
 9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti.
 10. Rôzne.
 11. Pripomienky a návrhy poslancov.
 12. Návrh uznesenia.
 13. Záver.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.02.2020 (.pdf)