Farské oznamy od 17. do 23. februára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. februára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

17.02.

  Bojničky
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut

18.02.

Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

19.02.

  Zemianske Sady
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

20.02.

  Bojničky
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi

21.02.


Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So

22.02.

Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

23.02.

7. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Jozef a Cecília Kamendyoví a s.r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† Ján a Jozefína Malovcoví a s.r.
Šalgočka
09:00
za ružencové spoločenstvo p. Hornáčkovej
Dvorníky
10:30
† Anna a Kamil Štefinoví, krstný Marián
Zemianske Sady
10:30
† rodičia František a Františka, švagriná Mária a s.r.

SPRÁVCA FARNOSTI OTEC RÓBERT BUDE POČAS TÝŽDŇA NA DOVOLENKE. V PRÍPADE NUTNOSTI KONTAKTUJTE OTCA JURAJA V BOJNIČKÁCH NA TEL. ČÍSLE: 0915 337 037

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 14.04.2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 14.04.2020 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 do 10:30: Posádka č. 1, 3, 3/A, 7, 8, 9, 14, 99, 640, 640/VZ, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 660/TS, 661, 662, 662/VE, 663/ZA, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 669/VZ, 669/ZA, 670, 671, 672, 672/VE, 673, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684/VZ, 752, 755/2, 757, 765/10, 769, 774, 776, 1852/8, 1852/10,11, 1890/1, 1894/3, 1896/2, 1896/3.

V čase od 12:00 do 14:45: Dvorníky č. 267, 268, 29´69, 270, 270/OP, 271, 271/OP, 272, 272/OP, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 291/OP, 292, 29,/VE, 293, 294, 295/-, 299, 30, 301, 302, 303, 305, 308, 309, 309/OP, 309/VE, 310 ,310/VE, 352/VE, 378, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462/PD, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 468/VZ, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 476/VE, 478, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 529/VE, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 737, 737, 739, 739/VE, 746, 834, 834/VE.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

 

Návrh VZN 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky.

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dvorníky, dňa: 13.02.2020 zvesené dňa: 27.02.2020. VZN nadobúda účinnosť dňom: 28. 02. 2020.

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Telekom

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 12. 02. 2020 do 01. 03. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Tomáš Volko

Písomnosť: spisová značka – 17 Csp/175/2018-64

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 12. 02. 2020 do 26. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko (.pdf)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 10.03.2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 10.03.2020 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 8:00 do 15:00: LOKA DOLNÉ BORODY č. 602, 604, 604/BL, 604/VE, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611/VE, 612, 613/VE, 614, 615, 615/BL, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 623/PR, 624, 624/BL, 624/OP, 624/PR, 624/VE, 625, 625/PR, 685, 804, 2469, 2948/9.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Farské oznamy od 10. do 16. februára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 10. do 16. februára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
10.02.
 Svätej Školastiky Bojničky
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut
11.02.
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

12.02.

  Zemianske Sady
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

13.02.

Bojničky
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi
14.02.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So
15.02.
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

16.02.

6. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Noskoví a súrodenci
Bojničky
08:45
† manžel Dušan, rodičia a † rodina
Šalgočka
09:00
† rodičia Bojňanskí, Košťányoví a s.r.z.o.s.
Dvorníky
10:30
† Michal a Anna Duriloví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Peter a Angela Slamkoví a † rodina
 • SPRÁVCA FARNOSTI OTEC RÓBERT BUDE POČAS TÝŽDŇA NA DUCHOVNEJ OBNOVE S BOHOSLOVCAMI KŇAZSKÉHO SEMINÁRA SV. CYRILA A METODA. V PRÍPADE NUTNOSTI KONTAKTUJTE OTCA JURAJA V BOJNIČKÁCH NA TEL. ČÍSLE: 0915 337 037

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – T Com

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 07. 02. 2020 do 24. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 12.02.2020

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 12.02.2020 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Rozpočtové opatrenia.
 5. Zverenie majetku obce Dvorníky do správy Základnej školy s MŠ Dvorníky.
 6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Dvorníky.
 7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Dvorníky 2020 – 2025.
 8. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019.
 9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti.
 10. Rôzne.
 11. Pripomienky a návrhy poslancov.
 12. Návrh uznesenia.
 13. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva

Rozpočtové opatrenia č. 17, 18, 19, 20 (.pdf)

Príloha – Rozpočtové opatrenie č. 17/2019 – Výdavky (.pdf)
Príloha –  Rozpočtové opatrenie č. 18/2019 – Príjmy (.pdf)
Príloha – Rozpočtové opatrenie č. 18/2019 – Výdavky (.pdf)
Príloha –  Rozpočtové opatrenie č. 19/2019 – Príjmy (.pdf)
Príloha – Rozpočtové opatrenie č. 19/2019 – Výdavky (.pdf)
Príloha –  Rozpočtové opatrenie č. 20/2019 – Príjmy (.pdf)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 (.pdf)
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 12. 12. 2019 do 12. 02. 2020 (.pdf)
Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 (.pdf)
Zverenie majetku obce do správy ZŠ s MŠ Dvorníky (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Marián Rybanič, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – RE 270827139 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 03. 02. 2020 do 21. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič (.pdf)