Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.04.2021

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 21.04.2021 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Rozpočtové opatrenia 1, 2, 3/2021.
 5. Zverenie majetku do správy ZŠ s MŠ Dvorníky.
 6. Správa HK o kontrolnej činnosti za obdobie od 25. 02. 2021 do 21. 04. 2021.
 7. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky 2014 – 2022.
 8. Schválenie otváracích hodín Pizza Italiana, Dvorníky 1.
 9. Zámer na odpredaj pozemkov parc. č. 535/26, 535/27, 535/23.
 10. Rôzne.
 11. Pripomienky a návrhy poslancov.
 12. Návrh uznesenia.
 13. Záver.

Materiály k zasadnutiu:

RO 1/2021 (.pdf)
Príloha k RO1/2021 – Príjmy (.pdf)
Príloha k RO1/2021 – výdavky (.pdf)

RO 2/2021 (.pdf)
Príloha k RO 2/2021 – Príjmy (.pdf)
Príloha k RO 2/2021 – Výdavky (.pdf)

RO 3/2021 (.pdf)
Príloha k RO 3/2021 – Výdavky (.pdf)

Zverenie majetku obce do správy ZŠ s MŠ Dvorníky (.pdf)

Správa HK o kontrolnej činnosti za obobie od 25.02.2021 do 21.04.2021 (.pdf)

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky 2014 – 2022 – návrh aktualizácie (.pdf)

Schválenie otváracích hodín Pizza Italiana (.pdf)

Zámer na odpredaj pozemkov parc. č. 535/26, 535/27, 535/23 (.pdf)

Žiadosť – František Honíšek (.pdf)
Žiadosť – František Šipkovský (.pdf)