Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby ZS a RR Bod Dvorníky II – HC DVR

Obed Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR” podľa § 37 a 38 stavebného zákona a na základe výsledkov konania ako aj stanovísk dotknutých orgánov podľa § 39 a 39a stavebného zákona povoľuje umiestnenie stavby ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR na pozemkoch parc. č. 1142/2, 1142/9, 1142/8 a 1142/14 v kat. území Dvorníky.

Verejná vyhláška – rozhodnutie o povolení stavby ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR – úplné znenie (.pdf)

 

Uzavretie Obecného úradu Dvorníky – 07.04.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že do odvolania bude obecný úrad zatvorený. V prípade potreby kontaktujte starostu alebo zamestnancov obecného úradu telefonicky alebo emailom:

Maroš Nemček – starosta obce
tel.: 033/744 22 23
e-mail: starosta@dvorniky.sk

Martina Podkopčanová – podateľňa, matrika, evidencia obyvateľov, poplatky – vodné
tel.: 033/732 01 49
e-mail: martina.podkopcanova@dvorniky.sk

Hedviga Kadlecová – pokladňa, dane a poplatky
tel.: 033/744 22 26
e-mail: hedviga.kadlecova@dvorniky.sk

Iveta Polievková – mzdy, kanalizácia, SIPO – vodné, stočné
Mobil: 0901 720 154
e-mail: iveta.polievkova@dvorniky.sk

Stránkové dni obecného úradu počas núdzového stavu:

Pondelok: 9.00 – 11.00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 9.00 – 11.00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 9.00 – 11.00

Vstup je možný len s potvrdením o negatívnom výsledku testu.