Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 30. a 31. mája 2024

Vedúca poštového úradu Dvorníky oznamuje, že v dňoch 30. a 31. 5. 2024 bude poštový úrad v Dvorníkoch z prevádzkových dôvodov zatvorený.

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 05.06.2024

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 05. júna 2024 o 17.00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 14. 03. 2024 do 05. 06. 2024.
 6. Schválenie počtu žiakov a počtu tried v ZŠ s MŠ Dvorníky.
 7. Stanovisko k Záverečnému účtu obce Dvorníky.
 8. Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2023.
 9. Konsolidovaná výročná správa k 31. 12. 2023.
 10. Rozpočtové opatrenia 2024.
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2024.
 12. Zámer na prenájom priestorov v budove Zdravotného strediska v Dvorníkoch.
 13. Zámer na odpredaj pozemkov – Biháry
 14. Zámer – zámena pozemkov.
 15. Schválenie odpredaja majetku obce parc. č. 537/8 o výmere 99 m² – Nosický.
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Úradníček
 17. Žiadosť o vybudovanie cestných spomaľovačov na miestnej komunikácii v časti Varhíd a Druhá strana.
 18. Návrh zmluvy o vyhotovení diela na zmeny a doplnky Územného plánu obce Dvorníky, Návrh zmluvy na zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie a Návrh zmluvy o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.
 19. Rôzne.
 20. Pripomienky a návrhy poslancov.
 21. Návrh uznesenia.
 22. Záver.

Materiály k rokovaniu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: Správa o kontrolnej činnosti od 14.03.2024 do 05.06.2024 (.docx), Správa o výsledku kontroly – prevody majetku v hodnote nad 20 000 EUR (.docx)
Bod 07:
Stanovisko Hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2023 (.rtf)
Bod 09:
Konsolidovaná výročná správa 2023 (.doc),
Bod 10:
 RO 6/2024 (.doc), Príloha RO 6/2024 – príjmy (.pdf), RO 7/2024 (.doc), Príloha RO 7_2024 Výdavky, Príloha RO 8/2024 – Príjmy (.pdf), RO 8/2024 (.doc), Príloha RO 8/2024 – Výdavky (.pdf), RO 9/2024 (.doc), Príloha RO 9/2024 (.pdf), Príloha RO 9/2024 (.pdf), RO 10/2024 (.doc)
Bod 12: Schválenie prenájmu priestorov – lekáreň (.docx), Zámer na zverejnenie – prenájom nebytových priestorov – Lekáreň (.docx)
Bod 13:
Návrh uznesenia (.docx), Zámer na odpredaj pozemkov – Bihary (.docx)
Bod 14:
Návrh na uznesenie – zámer na zverejnenie (.docx), Zámer – zámena pozemkov (.docx)
Bod 15:
Návrh na zverejnenie – Nosický (.docx)
Bod 16:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Úradníček (.pdf), Návrh na uznesenie – Úradníček (.docx)
Bod 17:
 Žiadosť o vybudovanie cestných spomaľovačov na miestnej komunikácii v časti Varhíd a Druhá strana (.pdf)
Bod 18: Návrh – Zmeny a Doplnky ÚP Dvorníky (.doc), Mandátna zmluva 6/2024 (.docx), Zmluva o spolupráci – Pecho (.docx), Zmluva o spolupráci – Mikulek (.docx), Žiadosť o zmenu ÚP – Pannonia Winery (.pdf), Žiadosť o zmenu ÚP – Fančovič a Fančovičová (.pdf), Návrh na uznesenie (.docx)
Bod 19:
Schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky (.pdf),

Oznámenie o uložení písomnosti – Jozef Volko

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Jozef Volko, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 27. 05. 2024 do 14. 06. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Jozef Volko (.pdf)

Farské oznamy od 26. mája do 2. júna 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. mája do 2. júna 2024.

Čítať ďalej

Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2024

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Dvorníky, Základná škola s materskou školou Dvorníky, Obec Dvorníky, DHZ Dvorníky a Poľovnícke združenie Borina pozývajú všetkých malých aj veľkých na futbalové ihrisko Dvorníky osláviť Medzinárodný deň detí 2024. V sobotu 1. júna 2024 od 15:00 na Vás čaká bohatý program:

 • Vozenie na koni
 • Psovod
 • Maskoti Woody, L.O.L.
 • Športové aktivity
 • Maľovanie na tvár
 • Penová show od DHZ Dvorníky
 • Prírodovedný stánok
 • Skákacie hrady
 • Bufet

Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Dvorníky

Verejná vyhláška – začatie konania o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky”

Obec Dvorniky – spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove zverejňuje Verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania.

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení spoločnosťou LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava podali dňa 13.2.2024 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky Panónia VNK, TS, NNK, katastrálne územie Dvorníky a Bojničky.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 – VN rozvody, SO 02 – NN rozvody, PS 01 – Transformačná stanica.

Verejná vyhláška – začatie konania o umiestnení stavby “TA_OKS_Dvorníky” – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Volko, Patrik Trnka

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Ivan Volko, 920 56 Dvorníky, Patrik Trnka, 92056 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 21. 05. 2024 do 08. 06. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Ivan Volko, Patrik Trnka (.pdf)

 

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 06.06.2024

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 06.06.2024 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30:00 hod. do 17:00:00 hod.: LOKA DOLNÉ BORÓDY č. 602, 604, 604/BL, 604/VE, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611/VE, 612, 613, 614, 615, 615/BL, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 623/PR, 624, 624/BL, 624/OP, 624/PR, 624/PRI, 624/VE, 625,625/PR, 685, 2438/2, 2469, 2616/2, 2910/9, 2948/9.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Farské oznamy od 19. do 26. mája 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 26. mája 2024.

Čítať ďalej

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024.

Výkon kontrolnej činnosť na 2. polrok 2024

 • Kontrola výberu poplatku za rozvoj obce.
 • Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach OZ.
 • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Dvorníky na roky 2025 – 2027.
 • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2025.

Ostatné kontroly:

 • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch .

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky :

 • Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
 • Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce.

Vyvesené na úradnej tabuli, webovom sídle obce a centrálnej úradnej elektronickej tabuli:
Schválené uznesením číslo:
V Dvorníkoch 15. 05. 2023