Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti:Marián Rybanič, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 182138575 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Záverečný účet obce Dvorníky za rok 2019

Obec Dvorníky predkladá záverečný účet obce za rok 2019 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2019
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia pre OZ

Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 (.pdf)
Hodnotenie programového rozpočtu obce Dvorníky za rok 2019 (.pdf)

Farské oznamy od 29. júna do 5. júla 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 29. júna do 5. júla 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
29.06.
 PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Svätých Petra a Pavla

Bojničky
17:00Dvorníky
18:00Šalgočka
17:00

Zemianske Sady
18:00

† Jozef a Angela Brisudoví a s.r. Balačinoví

Poďakovanie za 30. rokov spoločného života a prosba o Božiu pomoc a zdravie

† manžel Stanislav, syn Jozef a † rodina

†rodičia Peter a Alžbeta Drápaloví a brat Jaroslav

Ut
30.06.
Dvorníky
18:00
† Pavol Brečka
St

01.07.

  Zemianske Sady
18:00
†Mons. Michal Boleček, brat Vincent a rodičia Štefan a Mária
Št

02.07.

Návšteva Panny Márie  Bojničky
18:00
† brat Jozef, sestra Felícia, Milan a Jozefa Huteroví
Pi
03.07.
 Svätého Tomáša apoštola
Dvorníky
18:00
K úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
04.07.
Dvorníky
18:00
† manžel Viliam a Rodičia
Ne

05.07.

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov Dvorníky
07:30
† Ján Šípkovský
Bojničky
10:30
Prosba o požehnanie pre obyvateľov obce Bojničky
Šalgočka
09:00
† manžel Stanislav, syn Jozef a † rodina
Dvorníky
10:30
† členovia rodiny a prosba o Božiu pomoc pre rodinu
Zemianske Sady
15:00
† dobrodincovia kostola a prosba o požehnanie pre živých podporovateľou chrámu
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok od 16:00 a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:30 – 16:30 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:30 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: prosíme v prípade záujmu telefonicky kontaktovať kňaza.
 • ZBIERKA SOLIDARITY: 4000,- euro. Úprimná vďaka za vaše milodary. Vďaka vašej štedrosti sa môžeme pustiť do práce :).
 • SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA BOJNIČKY: už tradične oslávime sviatok sv. Cyrila a Metoda – patrónov našej kaplnky v centre mládeže sv. omšou v záhrade KD. Zároveň pri tejto príležitosti požehnáme a odhalíme pamätnú tabuľu pátrovi Huttovi kňazovi a rodákovi. Srdečne ste pozvaní.
 • SLÁVNOSTI 20. VÝROČIA POSVIACKY: naše farské spoločenstvo a zvlášť spoločenstvo veriacich v Zemianskych Sadoch si slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 15:00 pripomenie 20 rokov od okamihu posvätenia kostola. Srdečne ste pozvaní na slávnostnú sv. omšu a aj na kultúrny program, ktorý je pripravený po sv. omši na ihrisku pri kostole. Poďakovanie:
  • ružencové spoločenstvo u p. Ľudmily Vaškovej zakúpenie kobercov v hodnote 1 020,00 EUR
  • rodina Petra Cádera obetovala oltárne plachty
 • ZEMIANSKE SADY: z dôvodu príprav na naše slávnosti vás drahí moji prosím o pomoc. Po sv. omši bude v priestoroch školskej jedálne pohostenie pre hostí a kňazov. Prosíme ak by ste mohli dačo dobré napiecť. V sobotu od 19:00 do 20:00 budete môcť priniesť vaše dobroty priamo do školskej jedálne. Už vopred úprimná vďaka za dobroty.
 • BOJNIČKY: na budúcu nedeľu sa po sv. omši uskutoční obvyklá prvonedeľná zbierka na opravu kostolíka. Úprimná vďaka za vašu trpezlivosť a láskavú štedrosť.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 24.06.2020

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.06.2020. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019.
 5. Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2019, hodnotenie programového rozpočtu obce Dvorníky za rok 2019.
 6. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2019.
 7. Dodatok č.1/2020 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky.
 8. Rozpočtové opatrenia.
 9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 22. 04. 20 do 24. 06. 20.
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  Obce Dvorníky na 2. polrok 2020.
 11. Rôzne.
 12. Pripomienky a návrhy poslancov.
 13. Návrh uznesenia.
 14. Záver.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 24.06.2020 (.pdf)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 24.06.2020 (.pdf

Dodržiavanie nariadení UVZ SR – doplnené

Z dôvodu zabránenie a predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 na území SR upozorňujeme obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín, resp. rizikových krajín“ na územie SR, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Po vstupe na územie SR sú osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR. V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení ÚVZ SR hrozí osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1659,– € v rozkaznom konaní a do 1000,– € v blokovom konaní.

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch podľa § 4 ods.1 a ods. 3 a) a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č.1 k VZN  č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky.

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky (.pdf)

Dodržiavanie nariadení ÚVZ SR

Z dôvodu zabránenie a predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 na území SR upozorňujeme, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Po vstupe na územie SR sú osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR. V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení ÚVZ SR hrozí osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1659,– € v rozkaznom konaní a do 1000,– € v blokovom konaní.

Zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – Škoda 1203

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle § 9a ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom  

a) Predmet:

 • odpredaj motorového vozidlo ŠKODA 1203
 • EČ: HC645BN,
 • VIN: U51203SAW0KB0599

b) Spôsob: v zmysle § 9a, odst. 1, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení  neskorších predpisov.

c) Podmienky predaja:

 • minimálna predajná cena vozidla bola stanovená vo výške 500,00 €,
 • vozidlo sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu
 • záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:
 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu
 2. presné vymedzenie motorového vozidla, ktoré je predmetom predaja
 3. čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou Dvorníky usporiadané finančné vzťahy (zaplatenie DzN a poplatkov)
 4. vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu

d) Doručovanie ponúk:

 • Lehota na dourčovanie cenových ponúk je do 10. 07. 2020 na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.
 • Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 13. 07. 2020.
 • V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky.
 • Bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky.
 • Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Zámer – odpredaj vozidla Škoda 1203 (.pdf)

Zber plastov – 26.06.2020

Obec Dvorníky oznamuje, že zajtra 26. 6. 2020 sa v našej obci uskutoční zber plastov. Vrecia s plastovými fľašami treba vyložiť na ulicu.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Peter Pagáč, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 211297875 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Pagáč (.pdf)