Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 12.06.2020

Vedúca poštového úradu oznamuje, že zajtra 12. 6. 2020 bude poštový úrad otvorený do 11:30.

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2020

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.

Výkon kontrólnej činnosti:

 • Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok, tovarov, služieb, faktúr za tovary a služby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za obdobie od 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019
 • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Dvorníky na roky 2021,2022,2023.
 • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021.
 • Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach OZ.

Ostatné kontroly v 2. polroku 2020:

 • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch.
 • Kontroly z vlastného podnetu , na základe poznatkov , ktoré nastali pri výkone kontrolnej činnosti.
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie 01. 01. 2020 – 30. 06. 2020.

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce v 2. polroku 2020:

 • Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a účasť na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom .
 • Spolupráca pri vypracovávaní interných smerníc.
 • Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce vzhľadom k častým zmenám v legislatíve.

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – T – COM

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Farské oznamy od 8. do 14. júna 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 8. do 14. júna 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
08.06.
Bojničky
18:00
† František Pavelka a zať Drahomír
Ut
09.06.
Dvorníky
18:00
† Ján Mazúr a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
St

10.06.

Zemianske Sady
18:00Bojničky
18:00
† rodičia Michal a Sidónia Joštoví a švagor Ján

 

za farníkov ( osoby nad 65 rokov )

Št

11.06.

PRIKÁZANÝ SVIATOK Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Šalgočka
17:00Zemianske Sady
18:00

 

Bojničky
17:00

 

Dvorníky
18:00

† rodičia Majkoví, Tóthoví a starí rodičia

 

† manžel Jozef Šárik, rodičia a súrodenci

 

† rodičia Bahelkoví

 

† sestra Mária a rodičia Mikulkoví

Pi
12.06.
Dvorníky
18:00
† Emília Nosická
So
13.06.
Svätého Antona Paduánskeho Dvorníky
18:00
† Jaroslav Polák, súrodenci a r.z.o.s.
Ne

14.06.

11. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu ( park pri KD )
Šalgočka
09:00
† kmotra Emília Sedláčková
Dvorníky
10:30
† Ján Hanzel
Zemianske Sady
10:30
† syn Bohuš Tkáč
 • V kostoloch je zrušená povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi, ktorú nahradí šachovnicové sedenie. Keďže však stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zostáva dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.
  • vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
  • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
 • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: Zemianske Sady streda o 18:35 a Dvorníky piatok o 18:35 v kostole. Vopred ďakujem.

Zber tetrapakov – 09.06.2020

Obecný úrad oznamuje, že zajtra 9. 6. 2020 sa v našej obci uskutoční zber tetrapakov. Nádoby na kovové a tetrapakové obaly treba vyložiť na ulicu.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 03.06.2020

Obec Dvorníky zverejňuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré boli vydané z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia: od stredy 03. júna 2020 prichádza k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 03.06.2020 – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – všeobecné zásady funkčného usporiadania pozemkov lokality Pod Ráblom

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa §5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 330/1991 Zb. “) v zmysle § 10 ods. 4 zákona 330/1991 Zb. zverejňuje Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Dvorníky, lokalita Pod Ráblom.

Súčasťou Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Dvorníky, lokalita Pod Ráblom (ďalej len VZFUÚ) je písomná a grafická časť.

Verejná vyhláška – zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania pozemkov lokality Pod Ráblom – úplné znenie (.pdf)
Plán VZFUU JPU (.pdf)
Plán VZO JPU
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Dvorníky, lokalita Pod Ráblom
Technická správa (.pdf)

Farské oznamy od 1. do 7. júna 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 1. do 7. júna 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po

01.06.

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi  Bojničky
18:00
† Mária Krajčírová, krstná mama, † rodina Polakovičová a Latáková a s.r.
Ut

02.06.

Dvorníky
18:00
† rodiča Vaculoví a Brinčíkoví
St

03.06.

Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov  Zemianske Sady
18:00
† Bohumil Boleček, rodičia Dominik a Mária
Št

04.06.

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza  Bojničky
18:00
† Michal a Jolana Pavelkoví
Pi

05.06.

Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
Dvorníky
18:00
K úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So

06.06.

Dvorníky
18:00
† rodičia Milan a Helena Adámikoví, ujo Jozef, s.r. Adámikoví a Tomanoví
Ne

07.06.

Najsvätejšej Trojice
Dvorníky
07:30
Poďakovanie a prosba o Božie požehnanie pre rodinu (pre osoby nad 65 rokov)
Bojničky
08:45
† Štefan a Mária Prosmanoví (park pri KD )
Šalgočka
09:00
† rodičia Krajní a Mihálikoví
Dvorníky
10:30
Poďakovanie Pánu Bohu za dar služby a prosba o Božiu pomoc (park pri kostole )
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Bernardína a František Račkovičoví   a brat Jaroslav
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:30 – 16:30 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:30 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: prosíme v prípade záujmu telefonicky kontaktovať kňaza.