Oznámenie o uložení písomnosti – Kristína Šamanová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Kristína Šamanová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Sociálna poisťovňa

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Kristína Šamanová (.pdf)

Zoznam neplatičov za rok 2019

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Priezvisko a meno dlžníka Adresa Suma nedoplatku Rozpis nedoplatkov
Daniš Stanislav Dvorníky 529

 

491,50 eur Poplatok za odpady=491,50

(Rok 2012-2019)

Darfáš Ľuboš Dvorníky 413 962,00 eur Poplatok za odpady = 900,14

Daň za psa = 61,86

(2003-2019)

Gažová Alena/ Dvorníky 871,82 Poplatok za odpady= 762,69 daň z nehnuteľností= 109,13

(2005-2019)

Herceg Vladimír Dvorníky 278,41 eur Poplatok za odpady= 194,72

Daň za psa= 14,62

Daň z nehnuteľností= 69,07

(2007-2010)

Hudecová Tatiana Dvorníky 299 650,04 eur Poplatok za odpady= 576,80

Daň z nehnuteľností=73,24

(1999-2019)

Joštová Irena Dvorníky 251,70 eur Poplatok za odpad= 132,09

Daň z nehnuteľností=119,61

(1999-2007)

Kaduc Vít Dvorníky 308,43 eur Daň z nehnuteľností= 308,43

(2013-2015)

Polakovič Jozef Dvorníky 294 509,88 Poplatok za odpad= 387,10

Daň z nehnuteľností= 122,78

Polakovič Ľuboš Dvorníky 309,74 eur Poplatok za odpad = 309,74 (2008-2013)
Šamanová Renáta Dvorníky 168,00 eur Poplatok za odpady =168,00

(2011-2012)

Šandor Rudolf Dvorníky 292 991,69 Poplatok za odpad= 699,85

Daň z nehnuteľností= 291,84

(1999-2019)

Zlatohlávková Janka Dvorníky 125 247,09 Poplatok za odpad= 234,09

Daň z nehnuteľností= 13,00

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Sociálna poisťovňa TT

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Viktória Lazová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Viktória Lazová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – RE 160172938 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Viktória Lazová (.pdf)

Odpočet elektromerov – jún 2020

Západoslovenská distribučná oznamuje, že od pondelka 22.6.2020 do konca týždňa robí v našej obci odpočet elektrickej energie. V pondelok sa odpočet uskutočnil na Posádke a v ostatné dni sa bude odpočet uskutočňovať v obci. Občania si môžu stav odpísať aj sami a dať ho na viditeľné miesto.

Farské oznamy od 22. do 28. júna 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 22. do 28. júna 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
22.06.
Bojničky
18:00
† matka Zitka
Ut
23.06.
Dvorníky
18:00
† Štefánia a manžel Jozef, Mária a manžel Vojtech a Bernardína a manžel Jozef
St

24.06.

Narodenie svätého Jána Krstiteľa  Zemianske Sady
18:00
† otec Štefan Varga a starí rodičia
Št

25.06.

Bojničky
18:00
† Pavol a Emília Barákoví a celá † rodina
Pi
26.06.
  Dvorníky
18:00
† Veronika Koborová
So
27.06.
Dvorníky
18:00
† manželka Jozefína Štatsná
Ne

28.06.

13. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Ladislav Puhala a syn Ladislav
Bojničky
08:45
† Terézia a Jozef Čičoví a s.r. 
Šalgočka
09:00
† rodičia Krajní, Sobotovičoví, švagor Ladislav a Alfréd
Dvorníky
10:30
† Mária a František Némethoví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Jozef a Anna Bolečkoví a starí rodičia
 • ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ: na mesiace júl, august, september a október.
 • NEDEĽNÉ SV. OMŠE: z rozhodnutia KBS sa povolenie nezúčastniť sa svätých omší v nedele a v prikázané sviatky ruší.
 • HYGIENICKÉ NARIADENIA: stále je v platnosti nosenie ochranných rúšok na tvári a dezinfekcia rúk pri vstupe do chrámu. Prijímanie Eucharistie na ruku zatiaľ zostáva. Otcovia biskupi nás úprimne pozývajú s úctou a nádejou vytrvať v stanovenom spôsobe prijímania na ruku aj napriek tomu že si uvedomujú citlivosť svedomia mnohých, pre ktoré môže byť tento spôsob problematický.
 • ZBIERKA FARSKEJ SOLIDARITY: úprimné Pán Boh odmeň za váš milodar na podporu sanácie stien na kostole v Bojničkách.

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Boroš

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Michal Boroš, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: spisová značka – OA 197226909 SK

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 18. 06. 2020 do 02. 07. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Boroš (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 24.06.2020

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 24.06.2020 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019.
 5. Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2019, hodnotenie programového rozpočtu obce Dvorníky za rok 2019.
 6. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorníky za rok 2019.
 7. Dodatok č.1/2020 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky.
 8. Rozpočtové opatrenia.
 9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 22. 04. 20 do 24. 06. 20.
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  Obce Dvorníky na 2. polrok 2020.
 11. Rôzne.
 12. Pripomienky a návrhy poslancov.
 13. Návrh uznesenia.
 14. Záver.

 

Farské oznamy od 15. do 21. júna 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 15. do 21. júna 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
15.06.
Bojničky
18:00
† Melánia a Peter Lehockí a † rodina Moravcová a Lehocká
Ut
16.06.
Dvorníky
18:00
† rodičia Peter a Margita Tessenyioví a s.r.
St

17.06.

Zemianske Sady
18:00
† tety Štefánia a Otília Vaškové
Št

18.06.

Bojničky
18:00
† Jozef a Anna Turčíkoví
Pi
19.06.
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Dvorníky
18:00
† Anna Bambaci a † rodičia
So
20.06.
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Dvorníky
18:00
† rodičia a starí rodičia z oboch strán a brat Jozef
Ne

21.06.

12. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† Emanuel a Mária Blštákoví a celá rodina
Šalgočka
09:00
† Rudolf a Emília, sestra Marta a starí rodičia
Dvorníky
10:30
† Štefan Sloboda a r.z.o.s.
Zemianske Sady
10:30
† otec Alfréd Krajný, švagrovia Vladimír a Peter a rodina
 • MIMORIADNA ZBIERKA NA PODPORU STAVEBNÝCH PRÁC KOSTOL BOJNIČKY: v rámci farskej spolupatričnosti sa bude na budúcu nedeľu po sv. omšiach konať celofarská zbierka. Sanácia vlhkosti na kostole v Bojničkách vyžaduje nemalé finančné prostriedky a treba sa opäť posunúť o kusok vpred a aj takouto formou môžeme prispieť a podporiť cirkevné spoločenstvo v Bojničkách, ktoré sa pravidelnými mesačnými zbierkami postupne snaží vyzbierať potrebné peniaze a aj vďaka mnohým dobrovoľníkom postupne opäť navrátiť steny kostola do pekného a úctivého stavu. Úprimne vďaka za každý váš prejav solidarity a pomoci.
 • DVORNIKY: piatok na sviatok Božského Srdca – po sv. omši zasväcujúca pobožnosť.
 • ADSUM: časopis bohoslovcov kňazského seminára v Bratislave, možnosť zakúpenia pri východe z kostola. Peniaze môžete vhodiť do pokladničky katolícke noviny.

Oznámenie o uložení písomnosti – Anton Zámečník

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Anton Zámečník, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA220070377SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Anton Zámečník (.pdf)