Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín – Zdena Polakovičová

Obec Dvorníky ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a ako správny orgán podľa § 64 ods. 1 písm. e, a podľa § 69 písm. a),d),e) zákona č.543/202 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OP a K“), v súlade § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  správnom konaní“) a § 82 ods. 7 zákona o OP a K na základe žiadosti Zdeny Polakovičovej , Dvorníky 248 , 920 56 Dvorníky, postúpenej Okresným úradom Hlohovec odbor starostlivosti o životné prostredie Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zo dňa 05.12.2022. oznamuje začatie správneho konania č. 9 88/2022 PH vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 542/2002 Z. z. o OP a K. Žiadosť sa týka 1 ks dreviny druhu Smrek, rastúci v zastavanom území obce na pozemku reg. „C“ zastavaná plocha a nádvorie , parcelné číslo 537/1 v k. ú. Dvorníky, vo vlastníctve obce Dvorníky. Súhlasn é stanovisko vlastníka pozemku je súčasťou žiadosti.

Orgán ochrany prírody podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou v zmysle § 38 správneho poriadku, ktoré sa uskutoční: dňa 03.01.2023 (utorok) o 10:15 dňa 03.01.2023 (utorok) o 10:15 hod., na mieste výrubu.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín – Zdena Polakovičová (.pdf)

Farské oznamy od 19. do 25. decembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. decembra 2022.

Čítať ďalej

Stránkové hodiny Spoločného obecného úradu Leopoldov – Vianoce 2022

Spoločný obecný úrad Leopoldov oznamuje občanom, že v dňoch 29. a 30. decembra 2022 (štvrtok a piatok) bude SOÚ zatvorený.