Oznámenie o uložení písomnosti – Daniel Németh, Filip Pastorek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Daniel Németh, 920 56 Dvorníky, Filip Pastorek, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 01. 02. 2023 do 18. 02. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Daniel Németh, Filip Pastorek (.pdf)

 

 

Farské oznamy od 30. januára do 5. februára 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 30. januára do 5. februára 2023.

Čítať ďalej

Oznámenie o uložení písomnosti – Ladislav Koleszár

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Ladislav Koleszár, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 31. 01. 2023 do 17. 02. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Ladislav Koleszár (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Tatiana Lešková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Tatiana Lešková, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 28. 01. 2023 do 14. 02. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Tatiana Lešková (.pdf)

Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia verejnosti a chovateľov

V rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných (AMO) Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava zverejňuje odporúčané postupy na zabezpečenie biologickej ochrany chovov ošípaných:

 1. ošípané držať v uzatvorených priestoroch,
 2. nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané,
 3. zákaz skrmovania kuchynských odpadov,
 4. zákaz skrmovania zeleného krmiva v oblastiach s potvrdeným výskytom AMO u diviačej zveri,
 5. premiestňovať ošípané len so súhlasom RVPS (potvrdenie dokladov na premiestňovanie ošípaných),
 6. vykonať opatrenia proti vniknutiu diviakov do areálu farmy vrátane registrovaných fariem “D” (dôkladné oplotenie farmy neprekonateľné pre diviačiu zver), prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom,
 7. vykonať opatrenia proti kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami z diviačieho mäsa,
 8. dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – aktivovať dezinfekčné brody pri vstupe na farmu (priestoru ustajnenia v nekomerčných chovoch), evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovaných priestorov (komerčné chovy),
 9. dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovaných priestorov, prezliekanie, dezinfekcia, používaných nástrojov, zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov chovu ošípaných (nekomerčné chovy),
 10. skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov,
 11. skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím,
 12. viesť zoznam chovateľov, ktorým boli predané ošípané,
 13. mať vypracovaný a príslušnou RVPS schválený “Plán ochrany chovu pred zavlečením AMO” (komerčné chovy),
 14. vykonávať pravidelnú dezinfekciu dezinsekciu a deratizáciu chovných priestorov,
 15. nakupovať ošípané výhradne od registrovaných chovateľov a mať o tom doklad (nekomerčné chovy),
 16. dodržiavanie povinnosti identifikácie a registrácie chovov ošípaných od 1 kusa chovanej ošípanej,
 17. bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi resp. príslušnej RVPS,
 18. na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sú pravidelne aktualizované informácie verejnosti prístupné – rubrika: aktuálne informácie AMO.

Oznámenie o uložení písomnosti – Róbert Bihary

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Róbert Bihary, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: od JUDr. Adriana Vorelová, Pribinova 23, 920 01 Hlohovec

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 23. 01. 2023 do 06. 02. 2023).

Oznámenie o uložení písomnosti – Róbert Bihary (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Katarína Dóžová, Dániel Mikle

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 23.01.2023 trvalý pobyt občana: Katarína Dóžová, narodená 13.08.1971, Dániel Mikle, narodený 19.09.2007.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Katarína Dóžová, Dániel Mikle (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Denisa Dóžová

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 23.01.2023 trvalý pobyt občana: Denisa Dóžová, narodená 03.03.2000.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Denisa Dóžová (.pdf)

Farské oznamy od 23. do 29. januára 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. januára 2023.

Čítať ďalej

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 17.02.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 17.02.2023 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 09:00:00 hod. do 13:30:00 hod.: POSÁDKA č. 640, 640/VZ, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 660, 661, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.