Farské oznamy od 20. do 26. marca 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. marca 2023.

Čítať ďalej

Oznámenie o uložení písomnosti – Marek Viskup, Ján Volko, Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Marek Viskup, 920 56 Dvorníky, Ján Volko, 920 56 Dvorníky, Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 21. 03. 2023 do 07. 04. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Marek Viskup, Ján Volko, Filip Masaryk (.pdf)

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách lokality Dubník

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 24. apríla 2023 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutočnia prerokovania návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách, ktoré celé alebo časťou zasahujú do lokality SKUEV0074 Dubník s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Ide o parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 3233/3- časť, 3464/2, 3482- časť, 3508, 3556, 3585, 3613 v katastrálnom území (k. ú.) Dvorníky, parcely č. 1581, 1584, 1586, 1587, 1697/6, 1712 v k. ú. Pusté Sady a parcely č. 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559 v k. ú. Vinohrady nad Váhom.

Prerokovanie, ktoré budú z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa uskutoční dňa 24. apríla 2023 so začiatkom o 10:00 v Miestnom osvetovom stredisku, č. budovy 351, 925 55 Vinohrady nad Váhom.

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách lokality Dubník – úplné znenie (.pdf)
Príloha -_mapa_SKUEV0074_Dubník (.pdf)
Príloha – zoznam_parciel_KN-C_a_KN-E_SKUEV0074_Dubník (.pdf)