Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 06.03.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 06. marca 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 15. 12. 2022 do 06. 03. 2023.
 6. Súhrnná správa za rok 2022.
 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 1818/133 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – R. Bojnanský.
 8. Štatút ekonomickej komisie.
 9. Rozpočtové opatrenia 29, 30, 31, 32, 33, 34/2022.
 10. Rozpočtové opatrenia 1, 2, 3, 4, 5, 6/2023.
 11. Prenájom priestorov zubnej ambulancie v Dvorníkoch.
 12. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 1818/126 – Gubáň.
 13. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc č. 1818/126 – Spáčil.
 14. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 535/35 – Truchan.
 15. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 545/4 a 538/1 – R. Bihariová.
 16. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 535/1 – Šipkovský.
 17. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku 535/1 – Bohovič.
 18. Žiadosť o nájom časti pozemku parc. č. 537/1 – Packeta.
 19. Rôzne.
 20. Pripomienky a návrhy poslancov.
 21. Návrh uznesenia.
 22. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: Správa o kontrolnej činnosti 15.12.2023 – 06.03.2023 (.docx)
Bod 06:
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 (.pdf), Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 – košieľka k správe (.docx)
Bod 07:
1. Dvorníky uznesenie spôsob a zámer prevodu vlast. -predaj DHOZ BOJNANSKÝ (.docx), 2. Dvorníky na zverejnenie_Zámer -predaj DHOZ BOJNANSKÝ (.docx), Zrušujúce uznesenie – Bojnanský (.docx), List – Bojnanský (.pdf)
Bod 08:
Štatút ekonomickej komisie (.doc)
Bod 09:
RO 29/2022 (.doc), RO 30/2022 (.doc), RO 31/2022 (.doc), RO 32/2022 (.doc), RO 33/2022 (.doc), RO 34/2022 (.doc)
Bod 10:
 RO 1/2023 referendum (.doc), Priloha RO 1/2023 – Príjmy (.pdf), Priloha RO 1/2023 – Výdavky (.pdf), RO 2/2023 (.doc), RO 3/2023 (.pdf), RO 4/2023 (.doc)RO 5/2023 (.doc), RO 6/2023 (.doc)
Bod 11: List – EuroDent (.pdf), List – MUDr. Mašánová (.pdf), Žiadosť o prenájom priestorov Zubnej ambulancie (.docx)
Bod 12:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gubáň Ivan (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gubáň Ivan (.docx)
Bod 13:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Spáčil (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Spáčil (.docx)
Bod 14:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Truchan (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Truchan (.docx)
Bod 15:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Biháriová (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Biháriová (.docx)
Bod 16:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Šipkovský a manž. (.docx), Žiadosť – František Šipkovský a manž. (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – František šipkovský 2023 (.pdf)
Bod 17: Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bohovič (.docx), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bohovič 2023 (.pdf), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bohovič (.pdf)
Bod 18:
 Materiál na rokovanie – Packeta (.docx), Žiadosť o prenájom pozemku – Packeta (.pdf)
Bod 19: Žiadosť o schválenie otváracích hodín Glam Cake s.r.o. (.docx), List Glam Cake s.r.o. (.pdf)

 

Farské oznamy od 27. februára do 5. marca 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. februára do 5. marca 2023.

Čítať ďalej

Evidencia štandardov pitnej vody – rok 2022

Obec Dvorníky zverejňuje štandardy kvality pitnej vody a štandardy kvality odpadovej vody za obdobie 01.01.2022 – 31.12.2022.

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – odpadová (.pdf)

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda – pitná (.pdf)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Obec Dvorníky zverejňuje Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 46,35 %. Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro za tonu: 18,00 €.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Martin Šandor, Michaela Krištofová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Martin Šandor, 920 56 Dvorníky, Michaela Krištofová, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 21. 02. 2023 do 10. 03. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Martin Šandor, Michaela Krištofová (.pdf)

Farské oznamy od 20. do 26. februára 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. februára 2023.

Čítať ďalej

Fašiangy 2023 v Dvorníkoch

Fašiangy 2023 v časti Posádka

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Masaryková

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Katarína Masaryková, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 17. 02. 2023 do 06. 03. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Masaryková (.pdf)