Rozpočtové opatrenia – 06.03.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 6.3.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 1-6/2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 9/1/2023

1. Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  1/2023 a 3/2023  v prílohe uznesenia.

2.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtových  opatreniach  č.  2/2023, 5/2023 a 6/2023 v prílohe uznesenia.

3.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno b) c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtovom opatrení č.  4/2023 v prílohe uznesenia.

RO 1/2023 (.pdf)
RO 2/2023 (.pdf)
RO 3/2023 (.pdf)
RO 4/2023 (.pdf)
RO 5/2023 (.pdf)
RO 6/2023 (.pdf)

 

Rozpočtové opatrenia 2022

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 6.3.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 29-34/2022 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 8/1/2023

1.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  29/2022, č.30/2022, č.31/2022  a 34/2022 v prílohe uznesenia.

2.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce predložené  v rozpočtových  opatreniach  č.  32/2022 v prílohe uznesenia.

3.Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmeno b) § 14  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu vykonané starostom  obce uvedené v rozpočtovom opatrení č.  33/2022 v prílohe uznesenia.

RO 29/2022 (.pdf)
RO 30/2022 (.pdf)
RO 31/2022 (.pdf)
RO 32/2022 (.pdf)
RO 33/2022 (.pdf)
RO 34/2022 (.pdf)

Vysielanie programu Rande s Heligonicou

Dnes o 22:15 bude na televíznej stanici Šláger originál odvysielaný záznam z nakrúcania relácie Rande s Heligonicou, ktorá sa nakrúcala v našom Kultúrnom dome dňa 24. apríla 2022.

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Marián Rybanič, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: od JUDr. Ivan Polák, súdny exekútor, Potočná 15, 909 01 Skalica

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 10. 03. 2023 do 23. 03. 2023).

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič (.pdf)