Oznámenie o uložení písomnosti – Jozef Kozák

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Jozef Kozák, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 17. 06. 2024 do 04. 07. 2024 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Jozef Kozák (.pdf)

 

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie – IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa – Komunikácie

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3a ods. (4) Zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu zo dňa 29.04.2024 a na základe výsledkov územného konania spojeného s miestnym zisťovaním konaným dňa 21.05.2024, podľa §81 ods. (4) a § 82 ods. (1) stavebného zákona povoľuje na pozemkoch parcelné čísla 4654, 4655, 4512/1, 4658, 4511/2, 4512/3-32 (podľa porealizačného zamerania vypracovaného Ľubomírom Krajčovičom a geometrického plánu č. 003/2024 vypracovaného Ing. Jaroslavom Režnákom) v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky užívanie časti stavby: IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa – SO 01 Komunikácie, spevnené plochy a chodník.

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie – IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa – Komunikácie – úplné znenie (.pdf)