Záverečný účet obce Dvorníky za rok 2023

Obec Dvorníky zverejňuje schválený Záverečný účet obce za rok 2023 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2023
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2023
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12. 2023
 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia pre OZ

Záverečný účet obce Dvorníky za rok 2023 (.pdf)
Hodnotiaca správa k Záverečnému účtu obce Dvorníky za rok 2023 (.pdf)

Správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku za rok 2023

Obec Dvorníky zverejňuje Správu o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000,00 eur za rok 2023 v zmysle § 18f ods. 1 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku za rok 2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva – 05.06.2024

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 05.06.2024. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 14. 03. 2024 do 05. 06. 2024.
 6. Schválenie počtu žiakov a počtu tried v ZŠ s MŠ Dvorníky.
 7. Stanovisko k Záverečnému účtu obce Dvorníky.
 8. Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2023.
 9. Konsolidovaná výročná správa k 31. 12. 2023.
 10. Rozpočtové opatrenia 2024.
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2024.
 12. Zámer na prenájom priestorov v budove Zdravotného strediska v Dvorníkoch.
 13. Zámer na odpredaj pozemkov – Biháry
 14. Zámer – zámena pozemkov.
 15. Schválenie odpredaja majetku obce parc. č. 537/8 o výmere 99 m² – Nosický.
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Úradníček
 17. Žiadosť o vybudovanie cestných spomaľovačov na miestnej komunikácii v časti Varhíd a Druhá strana.
 18. Návrh zmluvy o vyhotovení diela na zmeny a doplnky Územného plánu obce Dvorníky, Návrh zmluvy na zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie a Návrh zmluvy o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.
 19. Rôzne.
 20. Pripomienky a návrhy poslancov.
 21. Návrh uznesenia.
 22. Záver.

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 05.06.2024 (.pdf)

Zámer na zámenu majetku obce – Peter Gulaša a Andrea Gulašová

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11 zverejňuje zámer obce Dvorníky zameniť:

majetok obce Dvorníky (účastník zámeny majetku č. 2) nachádzajúci sa v k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, zapísaná na LV č. 1800, vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor ako pozemok registra C KN, parcelné číslo novovzniknutej parcely č. 249/3, o výmere 90 m², druh pozemku: ostatná plocha.

s majetkom

majetok, ktorej vlastníkom sú Peter Gulaša, rod. Gulaša, a Andrea Gulašová, rod. Bukovanová (účastníci zámeny majetku č. 1) nachádzajúci sa v k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, zapísaná na LV č. 2659, vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor ako pozemok registra C KN, parcelné číslo novovzniknutej parcely č. 1809/33, o výmere 90 m², druh pozemku: Ostatná plocha, v podiele 1/1.

Spôsob prevodu majetku: zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11, ods. 2 písm. d) zabezpečenie prístupovej cesty pre stavebné objekty a účelnejšie využitie pozemkov pre potreby obce.

Účastníci zámeny majetku:

1. Peter Gulaša, rod.Gulaša, bytom Dvorníky 8, 920 56 Dvorníky, spoluvlastnícky podiel 1/1 a
Andrea Gulašová, rod. Bukovanová, bytom Hollého 53/2, 920 01 Hlohovec, spoluvlastnícky podiel 1/1

2. Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky

Predmet zámeny:
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec zapísaná na LV č. 2659, vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor ako pozemok registra C KN, parcelné číslo novovzniknutej parcely č. 1809/33, o výmere 90 m², druh pozemku: ostatná plocha, podľa GP vypracovaného na oddelenie pozemkov p. č. 249/3 a p. č. 1809/33 a úradne overený Ing. M. Minarechová č. G1 97/2024 zo dňa 15. 03. 2024, ktorej vlastníkom je Peter Gulaša, rod. Gulaša, nar. 09. 06. 1971, r. č 710609/6778, bytom Dvorníky 8, 920 56 a Andrea Gulašová, rod. Bukovanová, nar. 25. 08. 1971, r. č. 715825/7315, bytom Hollého 53/2, 920 56 Hlohovec, spoluvlastnícky podiel 1/1

sa zamení s

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec zapísaná na LV č. 1800, vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor ako pozemok registra C KN, parcelné číslo novovzniknutej parcely č. 249/3, o výmere 90 m², druh pozemku: ostatná plocha, podľa GP vypracovaného na oddelenie pozemkov p. č. 1809/33 a p. č. 249/3 a úradne
Overený Ing. M. Minarechová č. G1 97/2024 zo dňa 15. 03.2024, ktorej vlastníkom je Obec Dvorníky.

Zámena predmetných pozemkov sa uskutoční bezodplatne. Náklady súvisiace s prevodom majetku hradí účastníci zámenu majetku č. 1 – Gulaša Peter rod. Gulaša, a Andrea Gulašová, rod. Bukovanová

Spôsob prevodu majetku: zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11, ods. 2 písm. d) zabezpečenie prístupovej cesty pre stavebné objekty a účelnejšie využitie pozemkov pre potreby obce. Prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ak o ňom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že Zámenou pozemkov sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku t. j. uvedený pozemok obce sa nachádza pri rodinnom dome, ktorého vlastníci sú Zamieňajúci č. 1. Zámenou zabezpečí prístupovú cestu pre stavebné objekty a pozemky. Zároveň osobitný zreteľ Zamieňajúceho č. 2 je využiteľnosť nadobudnutého pozemku pri jednoduchých pozemkových úpravách v obci sa zvýši jeho hodnota a využiteľnosť pre potreby obce.

Zámer na prevod majetku priamym predajom – parcely KN 545/4 a KN 538/32

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 10. zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom

a) Predmet:

Odpredaj parcely č. KN č. 545/4 – zastavaná plocha vo výmere 91 m² a novovzniknutej parcely KN č. 538/32 – zastavaná plocha vo výmere 95 m², zameraných Geometrickým plánom č. 7 – 5/2023, vypracovaným dňa 1. 6. 2023, overeným Okresným úradom Hlohovec, Ing. Minarechovou, dňa 20. 6. 2023 pod číslom G 1 222/2023 na oddelenie pozemkov z pôvodných pozemkov parc. č. 538/1 a 545/4, ktoré sú zapísané na LV č. 1800, k. ú. Dvorníky.

b) Spôsob:

Prevod majetku priamym predajom v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce čl. 10.

Podmienky predaja:

 • predajná cena pozemku je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 13/2024 minimálne 6.800,– €,
 • pozemok sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
 • všetky náklady obce spojené s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci.

Záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:

 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu.
 2. presné vymedzenie, ktoré je predmetom predaja,
 3. čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou Dvorníky usporiadané finančné vzťahy (zaplatenie daní a poplatkov)
 4. vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu

d) Doručovanie ponúk:

 • lehota na doručovanie cenových ponúk je do 19.8.2024 do 12.00 na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka parc. číslo 538/32 a 545/4 – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa,
 • vyhodnotenie sa uskutoční dňa 26.8.2024 na zasadnutí OZ Dvorníky.
 • v prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky, informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel.č.0905/251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky,
 • cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Zámer na prenájom nebytových priestorov – Kozmetika

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 13 odst. 4 písm. b). zverejňuje zámer obce Dvorníky na prenájom nebytových priestorov.

 1. Obec Dvorníky navrhuje prenájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove súp. č. 6, na pozemku parcela č. 537/2, ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky, jedná sa o priestory bývalej kozmetiky o výmere 28,23 m².
 2. Spôsob prenájmu: priamy prenájom v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 13 odst. 7 písm. b).
 3. Doba prenájmu bude na dobu určitú 5 rokov.
 4. Minimálne mesačné nájomné je 3,88 €/m² + prevádzkové náklady (elektrika, plyn, vodné a stočné, poplatok za komunálny odpad)
 5. Účelom prenájmu sú služby občanom (masér, kozmetika, pedikúra…) v obci Dvorníky.
 6. Prípadní záujemcovia o prenájom nehnuteľnosti môžu písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 19.8. 2024 do 12,00 hod. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Prenájom nebytových priestorov – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 26. 08. 2024 na rokovaní Obecného zastupiteľstva Dvorníky. V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky.
 7. Bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky.
 8. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.