Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.12.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.12.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
 5. Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
 6. VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 7. Návrh VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 8. Dodatok č. 1 Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu
 9. Rôzne
 10. Pripomienky a návrhy poslancov
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.12.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 19.10.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19.10.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovaniaOZ.
 4. Obhliadka pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky, o ktoré požiadali občania za účelom odkúpenia.
 5. Pripomienky a návrhy poslancov
 6. Projekt Envirovzdelávanie s prvkami rozšírenej reality
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.10.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 05.10.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 05.10.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacom programe v šk. r. 2017/2018.
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k následnej fin. kontrole v jedálni ZŠ s MŠ za roky 2015, 2016, 2017.
 6. Rôzne
 7. Pripomienky a návrhy poslancov
 8. Návrh uznesenia
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 05.10.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.09.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Úpravy rozpočtu.
 5. Rôzne
 6. Pripomienky a návrhy poslancov
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.09.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 01.08.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.08.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Realizácia projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Dvorníky“.
 5. Realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia stavby hasičskej zbrojice“.
 6. Návrh na úpravu rozpočtu.
 7. Rôzne
 8. Pripomienky a návrhy poslancov
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 01.08.2017 (.pdf)