Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 24.05.2018

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.05.2018. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ
 4. Stanovisko Okresnej prokuratúry k VZN obce Dvorníky č. 4/2007 zo dňa 13. 12. 2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom.
 5. Informácia o stretnutí rodičov detí, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ Dvorníky s vedením ZŠ s MŠ a zriaďovateľom.
 6. Informácia o investičných akciách v obci.
 7. Informácia vo veci prerokovania náležitostí pripravovaného konania o jednoduchých pozemkových úpravách v k. ú. Dvorníky.
 8. Rôzne
 9. Pripomienky a návrhy poslancov
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 24.05.2018 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.02.2018

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.02.2018. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Informácia a prejednanie návrhu o pozemkových úpravách spoločnosťou UNICO Invest SK s. r. o., Bratislava.
 5. Informácia o príprave investičných akcií a ich rozpracovanosti: Chodník pri ceste III. tr. č. 1313, Verejný vodovod Dvorníky – časť Posádka, príprava projektu Zberný dvor a spracovanie bioodpadu.
 6. Rôzne
 7. Pripomienky a návrhy poslancov
 8. Návrh uznesenia
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.02.2018 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.12.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.12.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
 5. Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020
 6. VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 7. Návrh VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 8. Dodatok č. 1 Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu
 9. Rôzne
 10. Pripomienky a návrhy poslancov
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.12.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 19.10.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19.10.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovaniaOZ.
 4. Obhliadka pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky, o ktoré požiadali občania za účelom odkúpenia.
 5. Pripomienky a návrhy poslancov
 6. Projekt Envirovzdelávanie s prvkami rozšírenej reality
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.10.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 05.10.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 05.10.2017. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Správa riaditeľky ZŠ s MŠ o výchovno-vzdelávacom programe v šk. r. 2017/2018.
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k následnej fin. kontrole v jedálni ZŠ s MŠ za roky 2015, 2016, 2017.
 6. Rôzne
 7. Pripomienky a návrhy poslancov
 8. Návrh uznesenia
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 05.10.2017 (.pdf)