Pozvánka na Vianočné trhy 2017

Obec Dvorníky Vás pozýva na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia 16. decembra 2017 v záhrade Kultúrneho domu.

Program:

 • od 11:00 – tvorivé vianočné dielničky
 • od 13:00 – tradičné vianočné trhy
 • od 14:00 – vystúpenie Materskej školy a Základnej školy, vianočné pásmo kolied a piesní so Zuzkou Miškovičovou a talentmi ZUŠ Hlohovec s doprovodom kapely STOP, vystúpenie JDS

Občerstvenie: ruské pirôžky, vianočná kapustnica, cigánska pečienka, pečená klobása, lokše, vianočný punč, varené víno, medovina

 

Mikuláš 2017

Aj tento rok navštívil našu obec Mikuláš, ktorého privítali deti z Materskej a Základnej školy bohatým kulúrnym programom.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavbu Chodník pri ceste III/1313

Obec Dvorníky – spoločný stavebný úrad so sídlom v Leopodlove, povoľuje stavbu: Chodník pri ceste III/1313 na pozemkoch parc. čísla registra “C” 538/1, 544, 1232/1, 1232/2 a registra “E” 539/101 v katastrálnom území Dvorníky.

thumbnail of VV-SP chodník pri ceste III1313

Posvätenie Adventného venca 2017

Fotogaléria zo slávnostného posvätenia Adventného venca spred budovy Materskej školy, ktorým odštartovalo adventné obdobie pre rok 2017.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkldám Obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky tento Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018:

Tematické kontroly

 1. Kontrola odmeňovania pedagogických zamestnancov v roku 2017– dodržiavanie zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení zmien a doplnkov.
 1. Kontrola hospodárenia s potravinami v ŠJ ZŠ Dvorniky v roku 2017, materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, Vyhlášky č. 330/2009Z.z. o zariadení školského stravovania, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 2. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1. 2018 – 30.06.2018 ( Obecný úrad )

Pravidelné kontroly

 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2018 – 30.06.2018
 2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2018 – 30.6.2018

Ostatné kontroly

 1. Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra

 1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2017.
 2. Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2018.