Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Obec Dvorníky v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti – úplné znenie (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 30.10.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 30.10.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedené  v rozpočtových opatreniach   č. 21-28/2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 56/5/2023

 1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  22/2023 , 23/2023 a 24/2023 v prílohe uznesenia.
 2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  21/2023 a 25/2023 v prílohe uznesenia.
 3. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.schvaľuje  zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtovom   opatrení  č.27/2023 v prílohe uznesenia.
 4. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtových  opatreniach  č. 26/2023  v prílohe uznesenia.
 5. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtových  opatreniach  č. 28/2023 v prílohe uznesenia.

RO 21/2023 (.pdf)
RO 22/2023 (.pdf)
RO 23/2023 (.pdf)
RO 24/2023 (.pdf)
RO 25/2023 (.pdf)
RO 26/2023 (.pdf)
RO 27/2023 (.pdf)
RO 28/2023 (.pdf)

 

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Boroš

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Michal Boroš, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 01. 11. 2023 do 18. 11. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Michal Boroš (.pdf)

VZN č. 3/2023, ktorým ruší VZN č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dvorníky.

Obec Dvorníky v súlade s § 4 ods. 1 , § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky vydáva Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2023, ktorým ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dvorníky.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2023, ktorým ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dvorníky (.pdf)

VZN č. 2/2023, ktorým ruší VZN č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky

Obec Dvorníky v súlade s § 4 ods. 1 , § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky vydáva Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2023, ktorým ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2023, ktorým ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky (.pdf)

Farské oznamy od 30. októbra do 5. novembra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 30. októbra do 5. novembra 2023.

Čítať ďalej

Posedenie dôchodcov 2023

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.10.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 30. októbra 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. VZN č. 2/2023, ktorým sa ruší VZN č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce.
 6. VZN č. 3/2023, ktorým sa ruší VZN obce č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Dvorníky.
 7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky.
 8. Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti.
 9. Rozpočtové opatrenia č. 21. – 28/2023.
 10. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 07. 06. 2023 do 30. 10. 2023.
 11. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2022/2023.
 12. Schválenia odpredaja majetku obce parcela č. 1818/133 záhrada o výmere 627 m².
 13. Zámer na odpredaj pozemkov – Polaček.
 14. Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.
 15. Voľba prisediaceho pre Okresný súd Trnava.
 16. Delegovanie zástupcu obce do Rady školy.
 17. Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom priestorov KD.
 18. Žiadosť o schválenie zámeru výstavby anténového stožiaru.
 19. Rôzne.
 20. Pripomienky a návrhy poslancov.
 21. Návrh uznesenia.
 22. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: VZN č. 2/2023, ktorým sa ruší VZN č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce (.docx)
Bod 06: VZN č. 3/2023, ktorým sa ruší VZN obce č. 1/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Dvorníky (.docx)
Bod 07:
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky (.docx)
Bod 08:
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti (.docx)
Bod 09:
RO 21/2023 (.doc), RO 22/2023 (.doc), RO 23/2023 (.doc), RO 24/2023 (.doc), RO 25/2023 (.doc), RO 26/2023 (.doc), RO 27/2023 (.doc), RO 28/2023(.doc) 
Bod 10:
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 07. 06. 2023 do 30. 10. 2023 (.docx)
Bod 11:
Sprievodný list (.pdf), Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach na ZŠ s MŠ Dvorníky v školskom roku 2022/2023 (.pdf)
Bod 12:
Schválenia odpredaja majetku obce parcela č. 1818/133 záhrada o výmere 627 m² (.docx)
Bod 13:
Zámer na odpredaj pozemkov – návrh na uznesenie (.docx)
Bod 14:
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného Obecného úradu – návrh na uznesenie (.docx)
Bod 15:
Okresný súd Trnava – Návrh na uznesenie, Voľba prísediacich – Okresný súd Trnava – vyjadrenie (.pdf)
Bod 16:
Delegovanie zástupcu obce do Rady školy (.docx)
Bod 17: Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom priestorov KD (.pdf), Návrh na uznesenie – odpustenie poplatku za prenájom KD (.docx)
Bod 18: Žiadosť o schválenie zámeru výstavby anténového stožiaru (.pdf)
Bod 19: Zmeny a doplnky Územného plánu (.pdf), Žiadosť o platbu (.pdf), Žiadosť o zmenu územného plánu – IBV Pecho (.pdf), Urbanisticko-architektonická štúdia IBV Pecho (.pdf), Žiadosť o finančné príspevky – Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Dvorníky (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Ladislav Koleszár

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Ladislav Koleszár, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 25. 10. 2023 do 11. 11. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Ladislav Koleszár (.pdf)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 10.11.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 10.11.2023 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30:00 hod. do 15:30:00 hod.: DVORNÍKY č. 267, 268, 269, 270, 271, 272, 272/OP, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 291/OP, 292, 292/VE, 293, 294, 295/-, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 308, 309, 309/OP, 309/VE, 310, 310/VE, 352/VE, 378, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462/PD, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 468/VZ, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476/VE, 478, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 529/VE, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 737, 739, 739/VE, 746, 834, 834/VE, 870, 871, 874.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.