Oznámenie o uložení písomnosti – Natália Vallová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Vallová Natália, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: od Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
– MSUHC/44988/2023/3565/SIN Výzva na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
– MSUHC/37107/2021/3107/SIN Rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2021

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 15 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 30. 11. 2023 do 15. 12. 2023)

Oznámenie o uložení písomnosti – Natália Vallová (.pdf)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024.

Výkon kontrolnej činnosť na 1. polrok 2024

 • Kontrola nápravy zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly.
 • Kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000,00 eur za rok 2023 v zmysle § 18f ods. 1 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • Kontrola odmeňovania zamestnancov ZŠ s MŠ Dvorníky.
 • Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2023.
 • Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu za rok 2023.
 • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024.

Ostatné kontroly v 1. polroku 2024:

 • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch .

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce v 1. polroku 2024:

 1. Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
 2. Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce.

Pozvánka na Posvätenie adventného venca 2023

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky Vás pozýva na Posvätenie adventného venca a slávnostné zapálenie prvej adventnej sviece, ktoré sa uskutoční v nedeľu 3. decembra 2023 o 15:00 pri pomníku.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Patrik Trnka

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Patrik Trnka, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: od JUDr. Rudolf Varga, súdny exekútor, Exekútorský úrad, Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 28. 11. 2023 do 12. 12. 2023).

Oznámenie o uložení písomnosti – Patrik Trnka (.pdf)

 

Verejná vyhláška – zmena stavby IBV Pod Ráblom+Ti – Povolenie prekládky NN

Obec Dvorníky zverejňuje verejnú vyhlášku – rozhodnutie o povolení zmeny stavby IBV Pod Ráblom + TI – I. etapa pred dokončením – povolenie prekládky NN – Západoslovenská distribučná a.s.

Verejná vyhláška – povolenie prekládky NN – úplné znenie (.pdf)

Návrh VZN č. 4/2023 ktorým sa ruší VZN č. 4/2019

Obec Dvorníky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.

Pripomienky zasielať:

 • písomne na adresu: Obecný úrad, Dvorníky 428, 920 56
 • elektronicky na adresu: podatelna@dvorniky.sk

Návrh VZN č. 4/2023 ktorým sa ruší VZN č. 4/2019 (.pdf)

Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na roky 2024 – 2026

Obec Dvorníky zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2026. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu je do 08.12.2022. Pripomienky je možné zasielať písomne, mailom, alebo uviesť do zápisnice na Obecnom úrade. V pripomienke je potrebné uviesť kto pripomienkuje, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024 – Príjmy (.pdf)
Návrh rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024 – Výdavky (.pdf)

Farské oznamy od 26. novembra do 3. decembra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. novembra do 3. decembra 2023.

Čítať ďalej

Pozvánka na Súťaž vo varení kapustnice 2023

Ste partia (neobmedzený počet) ľudí, ktorí radi pripravia tú najlepšiu vianočnú kapustnicu v okolí? Príďte predviesť svoje kuchárske umenie v sobotu 9. decembra 2023 od 12:00 do záhrady Kultúrneho domu v Dvorníkoch.

 • Prineste si so sebou dobrú náladu, kotlík a ingrediencie
 • Štartovné 10 EUR – v cene štartovného je voda, drevo, dva bochníky chleba, taniere a lyžičky.
 • Čas na prípravu – 3 hodiny
 • Vyhodnotenie bude prebiehať počas vianočných trhov hneď po skončení súťaže
 • Najlepšie kapustnice budú odmenené vecnými cenami
 • Rezervácie pre súťažný tím nahlásiť na telefónnom čísle +421 94 540 592 do 6.12.2023

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 23. 11. 2023 do 10. 12. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk (.pdf)