Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Vetrík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Peter Vetrík, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 09. 11. 2023 do 26. 11. 2023 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Peter Vetrík (.pdf)

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.11.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 13. novembra 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky.
 6. Rozpočtové opatrenia č. 29. – 31/2023.
 7. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024.
 8. Zámer na odpredaj pozemkov – Polaček.
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. CKN 4657 pre Západoslovenskú Distribučnú a. s.
 10. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcelu č. 4654.
 11. Rôzne.
 12. Pripomienky a návrhy poslancov.
 13. Návrh uznesenia.
 14. Záver.

Materiály k zasadnutiu OZ:

Bod 05: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom (.docx)
Bod 06: RO 29/2023 (.doc), RO 30/2023 (.doc), RO 31/2023 (.doc)
Bod 07:
Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvorníky – Farský úrad Dvorníky (.pdf), Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Dvorníky – ZO JDS (.pdf)
Bod 08: Zámer na odpredaj pozemkov – návrh na uznesenie (.docx)
Bod 09: Kúpna zmluva – prevzatie záväzku (.doc), Zmluva – vecné bremeno (.doc), Geometrický plán 1 (.pdf), Geometrický plán 2 (.pdf), Geometrický plán 3 (.pdf), Súpis dotknutých pozemkov – NN (.xlsx), Súpis dotknutých pozemkov – VN (.xlsx), Západoslovenská distribučná, a.s. – Plnomocenstvo (.pdf)
Bod 10: Žiadosť – kúpa parcely – ZDIS, a.s. (.pdf), Žiadosť – vecné bremeno ZDIS a.s. (.pdf)
Bod 11:
Zmena ÚP – Miroslav Mikulek s.r.o. (.pdf), Zmena ÚP – Ĺuboš Pecho (.pdf)