Verejná vyhláška – zmena stavby IBV Pod Ráblom+Ti – Povolenie prekládky NN

Obec Dvorníky zverejňuje verejnú vyhlášku – rozhodnutie o povolení zmeny stavby IBV Pod Ráblom + TI – I. etapa pred dokončením – povolenie prekládky NN – Západoslovenská distribučná a.s.

Verejná vyhláška – povolenie prekládky NN – úplné znenie (.pdf)

Návrh VZN č. 4/2023 ktorým sa ruší VZN č. 4/2019

Obec Dvorníky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.

Pripomienky zasielať:

  • písomne na adresu: Obecný úrad, Dvorníky 428, 920 56
  • elektronicky na adresu: podatelna@dvorniky.sk

Návrh VZN č. 4/2023 ktorým sa ruší VZN č. 4/2019 (.pdf)

Návrh rozpočtu Obce Dvorníky na roky 2024 – 2026

Obec Dvorníky zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2026. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu je do 08.12.2022. Pripomienky je možné zasielať písomne, mailom, alebo uviesť do zápisnice na Obecnom úrade. V pripomienke je potrebné uviesť kto pripomienkuje, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024 – Príjmy (.pdf)
Návrh rozpočtu obce Dvorníky na rok 2024 – Výdavky (.pdf)

Farské oznamy od 26. novembra do 3. decembra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. novembra do 3. decembra 2023.

Čítať ďalej